Archive

Yazar:

Ürün sorumluluk sigortası

Ürün sorumluluk sigortası, sigorta ettiren üreticilerin, zarar gören üçüncü kişilere karşı yükümlü bulundukları tazminat borçlarını temin eden bir pasif zarar sigortasıdır. Ürün sorumluluğu sigortası ile,…

Sosyal medyanın Telif Hakları Hukuku’na etkisi

Sosyal medyanın doğması, doğasındaki etkileşim özelliği sebebiyle günlük kullanıcıların pasif durumdan aktif duruma geçerek bir taraftan içerik üreten kullanıcı statüsüne geçmelerine, diğer taraftan ise bu…

Kişisel verilerin korunması hukukunun temel ilkeleri -2

Anonim veriler, kişisel verilerin korunması mevzuatının dışında yer alır. Buna karşın, takma adların birey ile bağlantısı bulunduğu için bunlar, halen veri koruma hukukunun konusu olmayı…

Kişisel verilerin korunması hukukunun temel ilkeleri -1

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin temel ilkeler bu hususta belli bir standardın ortaya konulabilmesinde olumlu katkı yapan unsurlardandır. “Verilerin kaliteli olması ilkesi” olarak da ifade edilebilecek…

Siber güvenliğin sağlanması

Bilgi Çağı, her türlü bilginin (veri, görüntü, ses vb.) sayısal olarak ifade edilebilmesine, bir başka deyişle elektronik, optik veya manyetik ortamlar üzerinde saklanabilmesi, işlenebilmesi ve…

Marka tescili nedir?

Markalar başvuru tarihinden itibaren 10 yıllık bir koruma altına alınırlar. Bu sürenin bitiminde markaların yenilenmesi gerekir.   Geçmiş yazılarımızda marka nedir, markanın korunması ve hükümsüzlüğü,…

İstihdam edenin sorumluluğu

Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen haksız fiiller, hukuka aykırı fiillerin bir çeşididir. Haksız fiillerde sorumluluk açısından kural, kusur sorumluluğudur. Bu kurala göre, bir kimsenin yapmış olduğu…

Markanın koruma süresi ve tescilin yenilenmesi

Koruma süresinin bitiminden itibaren altı aylık süre içerisinde yenilenmeyen markalar hükümsüz kalır. Markanın hükümsüzlüğüne yetkili mahkeme karar verir. 556 sayılı KHK m.40 uyarınca tescilli markanın…

Kişisel verilerin korunmasına dair kanunda yapılan yeni düzenlemeler – 3

16.maddede bir Veri Sorumluları Sicilinden bahsedilmiştir.   Bu maddeye göre; kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin veri işlemeye başlamadan önce kaydolmak zorunda olduğu, Kurulun…

Kişisel verilerin 
korunmasına dair kanunda yapılan yeni düzenlemeler – 2

Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ edecektir….