Türkiye Enerji Zirvesi

Markanın koruma süresi ve tescilin yenilenmesi

 

Koruma süresinin bitiminden itibaren altı aylık süre içerisinde yenilenmeyen markalar hükümsüz kalır. Markanın hükümsüzlüğüne yetkili mahkeme karar verir.

 

556 sayılı KHK m.40 uyarınca tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 senedir. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenir.

 

Hak sahibi tescilin yenilenmesi talebini, koruma süresinin dolacağı son günden önceki altı ay içinde gerçekleştirir. Ancak, koruma süresi sona eren marka, sahibinin veya onun yetkili kıldığı vekilin talebi ve yönetmelikte öngörülen yenileme ücretinin ödenmesi koşuluyla koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren 6 aylık süre uzatımı içinde de yapılabilir. Koruma süresinin bitiminden itibaren altı aylık süre içerisinde yenilenmeyen markalar hükümsüz kalır. Markanın hükümsüzlüğüne yetkili mahkeme karar verir.

 

Enstitü, tescil süresinin dolmakta olduğunu, sürenin bitiminden önce yönetmelikte belirtilen süre içinde, marka hakkı sahibine haber verir. Enstitünün bu bilgiyi vermemesi, enstitüye herhangi bir sorumluluk getirmez.

 

Tescili yaptırılmamış markalar ise Mevzuattaki koruma hükümlerinden yararlanamaz ise de genel hükümlere göre korunması mümkün bulunmaktadır. Yani tescilsiz bir markadaki işaretin başkasına ait ticari mallara konması halinde haksız rekabet oluşturacak koşullar varsa Türk Ticaret Kanunu’nun 56 ila 65. maddelerinde gösterilen şekilde tescilsiz marka sahibinin dahi gereken davaları açma hakkı bulunabilir.

 

Yine marka tescil edilmemiş olsa dahi, başkasının tescilli bir markasına karşı bu tescilsiz markanın tescilli markadan daha önceki bir tarihten beri kullanıldığı ve tanıtıldığı ispatlanmak suretiyle sonradan tescil edilmiş marka kaydının terkin edilmesini mahkemeden isteme ve gerektiğinde haksız rekabet davalarını açma hakkını verebilir.

 

Markalarının tescilli olduğunu belirtmek ve markanın taklit edilmesini ayrıca izinsiz olarak kullanılmasını önlemek amacıyla markaların ürünleri ve ambalajları üzerine marka sahipleri, ayrıca bir daire içinde ® harfini koymaya özen gösterirler. Bu işaret İngilizcede “tescilli marka” manasına gelen “registered” kelimesini ifade eder. Bu işaret mevcut markayı ilk tescil ettirenin kendileri olduğunu ve üçüncü şahıslara karşı yasal korumada olup taklit edilemeyeceğini, her nasılsa tekrar tescil ettirilmiş olunması veya ilk tescil ettirenden izin alınmadan haksız kullanılması halinde bunları yapanlara karşı KHK‘da öngörülen dava yollarına başvurulabileceğini ifade etmektedir.

 

MARKA HAKKININ SONA ERMESİ

 

556 sayılı KHK m.45 koruma süresinin dolması ve markanın süresi içinde yenilenmemesi halinde marka hakkının sona ereceğini belirtir. Marka hakkının sona ermesi, sona erme sebebinin gerçekleşmiş olduğu andan itibaren hüküm ifade eder. Marka hakkının sona erdiği hususu ilgili bültende yayınlanır.