Türkiye Enerji Zirvesi

Kişisel verilerin korunmasına dair kanunda yapılan yeni düzenlemeler – 3

16.maddede bir Veri Sorumluları Sicilinden bahsedilmiştir.

 

Bu maddeye göre; kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin veri işlemeye başlamadan önce kaydolmak zorunda olduğu, Kurulun gözetiminde, Başkanlık tarafından kamuya açık olarak tutulan Veri Sorumluları Sicilinden bahsedilmiştir.

 

Maddenin devamında kayıt başvurusu için yapılacak bildirimin içeriğinden söz edilmiştir.

Buna göre;

Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri.

– Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği.

-Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar.

– Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları,

– Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler.

– Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler,

– Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre,

Bildirimde yer alması gereken hususlar olarak gösterilmiştir.

 

Verilen bilgilerde meydana gelen değişikliklerin derhâl Başkanlığa bildirilmesi gerekir.

 

Yeni yürürlüğe giren bir diğer maddede kişisel verilerin kaydedilmesi ve korunmasıyla alakalı suçlar hakkında uygulanacak TCK hükümlerini göstermektedir. 17.madde TCK’nın 135 ile 140 arasındaki Maddelerine atıf yapmaktadır.

 

TCKL md.135’e göre;

Hukuka aykırı olarak; kişilerin siyasî, felsefî veya dinî görüşlerine, ırkî kökenlerine, ahlâkî eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına, sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri kişisel veri olarak kaydeden kimseye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülmüştür.

 

Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi ise bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kişisel verilerin kaydedilmesi, Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçlarının Nitelikli hâlleri de TCK’da gösterilmiştir. Md 137’ye göre bu suçlar;

-Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle,

– Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,

İşlenirse verilecek ceza yarı oranında artırılır.

 

TCK’da bir de verileri yok etmeme suçundan bahsedilmiştir. Madde 138’e göre; Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanlar görevlerini yerine getirmediklerinde altı aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceklerdir. Kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve verileri yok etmeme suçları şikayete bağlı suçlar değildirler.

 

Madde 18’de kabahatlerden bahsedilmektedir.

 

Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere; veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, kanunda sayılan diğer hakları, konularında bilgi vermekle yükümlüdür.

 

Bu aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler 5 bin TL’den 10 bin TL’ye kadar idari para cezası ile karşı karşıya kalabileceklerdir.

 

Veri sorumlusu; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.

 

Bu veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15 bin Türk Lirasından 1 milyon TL kadar idari para cezası uygulanabilecektir.Veri sorumlusu, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, bu kişilerle birlikte müştereken sorumlu olacaktır. Veri sorumlusu, kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır.

 

Veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir.

 

Kişisel Verileri Koruma Kuruluna yapılan Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir.

 

Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 25 bin TL’den 1 milyon TL’ye kadar, idari para cezasına hükmedilebilecektir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu Md. 16’da kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorunda olduğu öngörülmüştür. Bu maddede öngörülen Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20 bin Türk Lirasından 1 millyon Türk lirasına kadar idari para cezası verilecektir. Öngörülen idari para cezaları veri sorumlusu olan gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri hakkında uygulanmaktadır.

 

Bu idari para cezası gerektiren eylemlerin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları bünyesinde işlenmesi hâlinde, Kurulun yapacağı bildirim üzerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görev yapanlar hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılacaktır.