Vergi Usul Kanunu’na ilişkin teklif komisyonda kabul edildi

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Kanun Teklifi’nin önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu’na gelmesi bekleniyor. 

AK Parti milletvekillerinin hazırladığı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Vergi Usul Kanunu, Petrol Piyasası Kanunu, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu gibi Petrol ve LPG Piyasalarını çok yakından ilgilendiren Kanun değişikliği teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Vergi Usul Kanunu’nun fatura nizamına ilişkin maddesine eklenen hükümle Hazine ve Maliye Bakanlığı, mal veya hizmetin nevi, miktarı, fiyatı, tutarı, satışın yapılma şekli, faaliyet konusu, sektör veya mükellefiyet türünü ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak, bu süreyi indirmeye ya da faturanın, malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi zorunluluğu getirmeye yetkili kılınıyor.

KOMİSYON, AK PARTİ BİNGÖL MİLLETVEKİLİ CEVDET YILMAZ BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI

Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, teklifin, enerjiden önce vergi kaçakçılığı boyutunun ağırlıklı olması dolayısıyla Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesine karar verildiğini, ayrıca TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda görüşülemeyeceğine ilişkin yazının gönderildiğini de belirtti.

Teklifin ilk imza sahibi AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, teklifin öngördüğü düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

Altunyaldız, Türkiye’nin petrol ve petrol ürünleri ithalatına yaklaşık 18 milyar dolar ödediğini vurgulayarak, sektörün 120 bin kişiye istihdam sağladığını anlattı.

Bu ürünlerden alınan vergilerin, kamu harcamalarının karşılanmasında büyük önem arz ettiğine dikkati çeken Altunyaldız, kaçak akaryakıtla mücadele amacıyla önceki senelerde önemli düzenlemeler yapıldığını ve başarı elde edildiğini söyledi. Altunyaldız, yıllık 100 binin üzerinde ulusal marker testi yapılır hale gelindiğini ve lisanslı tesislerdeki ulusal markerin geçerli çıkma oranının sürekli olarak arttığını, 2020 yılı sonunda yüzde 99’un üzerine çıktığını bildirdi.

Daha sonraki süreçte piyasa aktörlerinden bazılarının akaryakıta ilişkin haksız kazanç elde etmeye yöneldiğinin görüldüğünü aktaran Altunyaldız, “2015-2020 yılları arasında gümrük muhafaza ekipleri, jandarma, sahil güvenlik ve emniyet birimlerimizce 397,8 milyon ton kaçak akaryakıt ürünü ele geçirilmiştir” diye konuştu.

“DENETİMLER SONUCU 24,5 MİLYON LİRA ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI KESİLDİ”

Operasyonların, akaryakıt piyasasındaki kanuna aykırı fiillerin şekil değiştirdiğini ve sahte belge kullanılması yoluyla haksız kazanç elde edildiğini ortaya koyduğunu ifade eden Altunyaldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2015-2020 arasında petrol ve LPG piyasasında faaliyette bulunan dağıtıcı ve bayi kategorisindeki 1087 mükellef hakkında vergi incelemesi yapılmıştır. Bu inceleme neticesinde 767,9 milyon lira matrah farkı üzerinden 257 milyon lira verginin zayi edildiği tespit edilmiş, 753 milyon lira vergi cezası kesilmiştir. Aynı dönemde Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı denetim ekiplerince 143 bin 551 istasyon, 781 bin 642 pompa, 3 milyon 791 bin 846 tabanca denetlenmiş, 2 bin 689 ödeme cihazının arızalı olduğu tespit edilmiş ve ilgili mükellefler hakkında 24,5 milyon lira özel usulsüzlük cezası kesilmiştir.”

Denetim sonuçlarına göre, bu sektörde faaliyette bulunan mükelleflerden denetime tabi tutulanların yaklaşık yüzde 30’unun riskli olduğunu aktaran Altunyaldız, riskli olduğu değerlendirilen 2 bin 397 mükellefin 2019 yılı KDV matrahı toplamının 66 milyar lira tuttuğunu ve bu istasyonlarda resmi verilerde en az yüzde 30 kayıt dışılığın bulunduğunun öngörüldüğünü kaydetti.

MADDELER GÖRÜŞÜLDÜ

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin geneli üzerindeki görüşmeler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda tamamlandı. Komisyonda teklifin geneli üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, maddelerinin görüşülmesine geçildi.

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ile AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Teklifle Vergi Usul Kanunu’nun fatura nizamına ilişkin maddesine eklenen hükümle Hazine ve Maliye Bakanlığı, mal veya hizmetin nevi, miktarı, fiyatı, tutarı, satışın yapılma şekli, faaliyet konusu, sektör veya mükellefiyet türünü ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak, bu süreyi indirmeye ya da faturanın, malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi zorunluluğu getirmeye yetkili kılınıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığına, Petrol Piyasası Kanunu ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapan Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretleri kullanma zorunluluğu getirilen ürünleri imal veya ithal edenlerden; yeni işe başlayanlarda 10 milyon lirasına kadar, faaliyeti devam edenlerde 100 milyon lirasını geçmemek üzere bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının yüzde 1’ine kadar, ayrıca bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretler verilmesinden önce bu ürünler nedeniyle hesaplanan ÖTV ve KDV tutarının toplamına kadar, doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un “teminat ve değerlendirmesi” maddesinde yer alan menkul mallar hariç olmak üzere, anılan maddede sayılan türden teminat alma ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemede yetki verilecek.

Teminat istenilmeyecek haller ile istenilecek teminatın belirlenmesinde; mükelleflerin vergiye uyumları, faaliyet alanı, hukuki statüsü, mükellefiyet süresi, aktif veya öz sermaye büyüklüğü, çalışan sayısı, hakkında sahte veya içeriği itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünde olumsuz rapor ya da tespit bulunup bulunmadığı, iş veya üretim hacmi ile ürün ve mükellef grupları dikkate alınacak.

Bu zorunluluklara uymayanlara 25 bin liradan az ve 1 milyon liradan fazla olmamak üzere, bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının binde 3’ü tutarında özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yetkilendirilmediği halde, ödeme kaydedici cihaz mührünü kaldıran, donanım, yazılımı değiştiren, yetkilendirilmiş olsun ya da olmasın ödeme kaydedici cihazın hafıza birimlerine, elektronik devre elemanlarına, harici donanım, yazılımlarla olan bağlantı sistemine ya da kayıt dışı satışın önlenmesi için kurulan elektronik kontrol ve denetim sistemleri veya ilgili diğer sistemlere fiziksel veya bilişim yoluyla müdahale ederek; gerçekleştirilen satışlara ait mali belge veya bilgilerin cihazda kayıt altına alınmasını engelleyen, cihazdaki bilgileri değiştiren, silen, ödeme kaydedici cihaz veya bağlantılı diğer donanım ve sistemler ya da kayıt dışı satışın önlenmesi için kurulan elektronik kontrol ve denetim sistemleri veya ilgili diğer sistemler tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi veya verilerin iletilmesini önleyen, bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine sebebiyet verenler, 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

Bu suçların işlendiğinin inceleme sırasında tespitinde, incelemenin tamamlanması beklenmeksizin, sair suretlerle öğrenilmesi halinde ise incelemeye başlanmaksızın vergi müfettişleri ve yardımcılarınca, bu tespitlere ilişkin rapor düzenlenecek, rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla birlikte durum cumhuriyet başsavcılığına bildirilecek. Kamu davası açılması için incelemenin tamamlanması şartı aranmayacak.

SGK BORÇLARI DA DÜZENLEME KAPSAMINA DAHİL EDİLDİ

Komisyonda kabul edilen önergeyle Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borçları da düzenleme kapsamına dahil edildi.

Bu bağlamda Petrol Piyasası Kanunu’na göre, dağıtıcı, ihrakiye teslimi ve bayilik lisansları ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) belirlenen diğer lisans türlerine ilişkin lisans başvurusu, lisans tadili veya lisans süresi uzatılmasına ilişkin taleplerin yerine getirilmesi için SGK’ye vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcu ile vergi dairelerine Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un, “amme alacağı ödenmeden yapılmayacak işlemler ile işlem yapanların sorumlulukları” maddesi kapsamında vadesi geçmiş borç bulunmaması gerekecek.

Lisans sahiplerinin vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair bilgiler, EPDK tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı ve SGK’den temin edilecek. EPDK, buna ilişkin usul ve esasları Gelir İdaresi Başkanlığı ile SGK’nin görüşünü alarak belirleyecek.

Dağıtıcı lisansı sahibi, EPDK tarafından yetkilendirilen tüzel kişiler aracılığı ile denetim sistemini kuracak ve uygulayacak. Denetim sistemini kuracak ve uygulayacak tüzel kişilerde aranacak idari, mali ve teknik şartlar ile bu tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerini EPDK belirleyecek. Denetim sisteminin kurulması ve uygulanmasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden lisans sahibi ile Kurumca yetkilendirilen tüzel kişiler müştereken sorumlu olacak. Bu düzenleme, 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecek.

Petrol Piyasası Kanunu’nda yapılan değişikliğe göre, dağıtıcılar, herhangi bir dağıtıcıdan aldıkları akaryakıtı başka bir dağıtıcıya satamayacaklar. Bu hükmün yürürlük tarihi de 1 Ocak 2022 olacak.

Değişiklik yapılan maddeler şu şekilde; 

MADDE 6- 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesine on birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklendi.

“Bu Kanuna göre dağıtıcı, ihrakiye teslimi ve bayilik lisansları ile Kurum tarafından belirlenen diğer lisans türlerine ilişkin olarak lisans başvurusu, lisans tadili veya lisans süresi uzatılmasına ilişkin taleplerin yerine getirilmesi için 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmaması şarttır. Lisans sahiplerinin vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair bilgiler, Kurum tarafından Gelir İdaresi Başkanlığından temin edilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları Gelir İdaresi Başkanlığının görüşünü alarak belirlemeye Kurum yetkilidir. Kurum lisans sahipleri için bayilik teşkilatı oluşturma ve asgari satış miktarı sağlama şartları da dâhil olmak üzere teknoloji, kalite, güvenlik, hizmet ve teşebbüsün sürdürülebilirliğine ilişkin olarak teknik, ekonomik kriterler ve özel şartlar belirleyebilir. Belirlenen kriter ve şartları sağlayamayanların lisansı sona erdirilir. Bu fıkrada yer alan hususlara ilişkin düzenlemeler Kurumca çıkarılan yönetmelikle yapılır.”

MADDE 10– 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan (e) bendine aşağıdaki cümleler ve fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir. “Bu hüküm kapsamında lisansı iptal olanlara yeniden lisans verilmez. Lisans sahibinin tüzel kişi olması durumunda söz konusu iptale konu fiilin işlendiği tarih itibarıyla; yüzde ondan fazla paya sahip ortaklara, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlara ve bu kişilerin ortak, yönetim kurulu başkan veya üyesi olduğu ya da temsil ve ilzama yetkili olduğu tüzel kişilere lisans verilmez.”

g) Bu Kanuna göre lisansa tabi faaliyetler ile ilgili olarak, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinin (a) ve (b) fıkraları kapsamında; muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya bu belgeleri kullanma, belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme veya bu belgeleri kullanma suçları ile aynı maddenin

 (ç) fıkrasında yazılı suçların işlendiğinin anılan Kanunun 367 nci maddesi uyarınca Cumhuriyet başsavcılığına bildirilmesi ile birlikte durum, Kuruma da iletilir ve Kurum tarafından her türlü tesiste (rafineri hariç) lisansa tabi tüm faaliyetler kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar geçici olarak durdurulur ve bu süre içinde söz konusu tesis için başka bir gerçek veya tüzel kişiye de lisans verilmez. Kesinleşmiş mahkeme kararına göre lisans sahiplerinin lisansı iptal edilir. Bu bent kapsamında kalan fiillere ilişkin olarak verilen idari para cezaları ödenmediği müddetçe lisansa konu tesis için lisans verilmez. Bu bent kapsamındaki suçlara ilişkin vergi incelemesi sonuçlanıncaya kadar söz konusu tesis için başka bir gerçek veya tüzel kişiye de lisans verilmez.

ğ) 9’uncu maddede yer alan dağıtıcılar arası akaryakıt ticaretine ilişkin hükümlere aykırı davrandığı tespit edilen dağıtıcılara 19’uncu madde kapsamında idari para cezası uygulanır.

Aynı hükümlere aykırılığın lisans sahibi tarafından iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde dağıtıcı lisansı iptal edilir.

h) Bu Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlardan, 213 sayılı Kanunun mükerrer 257’nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendine göre istenilen teminatı vermeyenlerin ilgili piyasa faaliyeti teminat verilinceye kadar durdurulur ve bu süre içinde söz konusu tesis veya faaliyet için başka bir gerçek veya tüzel kişiye de lisans verilmez.

ALTUNYALDIZ’DAN İLK AÇIKLAMA

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:
“Akaryakıt sektöründe kayıt dışılık, vergi ve ürün kaçakçılığıyla mücadelemizi güçlendirecek olan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik öngören Teklifimiz, Plan ve Bütçe Komisyonunda Komisyon üyelerimizin katkılarıyla kabul edildi. Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”