EPDK’dan 2022 yılı YEKDEM başvurularına ilişkin duyuru

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 2022 yılı Elektrik Piyasası Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) başvurularına ilişkin bir duyuru yayınladı. Duyuruya göre, 2022 yılında YEKDEM’den yararlanmak isteyen üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin en geç 30 Kasım 2021 tarihi sonuna kadar EPDK’ya başvurmaları gerekiyor. YEKDEM başvuruları elektronik ortamda alınacak. Üretim lisansı sahibi tüzel kişiler YEKDEM başvurularını […]

EPDK’dan 2022 yılı YEKDEM başvurularına ilişkin duyuru
Kubilay Aydeğer
  • Yayınlanma9 Eylül 2021 18:06
  • Güncelleme9 Eylül 2021 18:09

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 2022 yılı Elektrik Piyasası Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) başvurularına ilişkin bir duyuru yayınladı.

Duyuruya göre, 2022 yılında YEKDEM’den yararlanmak isteyen üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin en geç 30 Kasım 2021 tarihi sonuna kadar EPDK’ya başvurmaları gerekiyor. YEKDEM başvuruları elektronik ortamda alınacak.

Üretim lisansı sahibi tüzel kişiler YEKDEM başvurularını muhatap yetkilisi veya lisans yetkilisi olarak yetkilendirdikleri gerçek kişiler aracılığıyla elektronik ortamda yapabilecekler. Bu doğrultuda muhatap yetkilisi veya lisans yetkilisi bulunmayan üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin Ek-1’de yer alan dilekçe formatına uygun ve elektronik ortamda doldurulmuş bir yazının eki olarak yetkili kıldıkları kişi veya kişilere ait yetki belgelerinin aslını ya da noter onaylı bir nüshasını Kuruma sunmaları gerekiyor.

EPDK’dan yapılan duyuruya göre söz konusu yetki belgeleri Kurumca incelenecek ve yetkilendirilen kişilerin üretim lisansı sahibi tüzel kişiler adına YEKDEM başvurusu da dahil olmak üzere elektrik piyasası mevzuatı kapsamında başvurular yapabilmeleri için elektronik ortamda gerekli tanımlamalar yapılacak.

EPDK’dan konuya ilişkin yapılan duyuru şu şekilde:

“Yetki belgelerinin usulüne ve gerçeğe uygun bir şekilde Kuruma sunulmasından üretim lisansı sahibi tüzel kişiler sorumlu. Başvuru yapacak üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına başvuru yapmaya yetkili kıldıkları kişi veya kişilere ait yetki belgelerinin aslını ya da noter onaylı nüshasını Ek-1’de yer alan dilekçe formatına uygun bir yazının eki olarak ivedilikle Kuruma elden veya posta yoluyla sunmaları büyük önem arz etmektedir. Yetki belgelerinin Kuruma posta ile gönderilmesi halinde postaya verilme tarihi ile ilgili oluşabilecek gecikmelerin dikkate alınmayacağı hususlarına önem verilmelidir.

YEKDEM başvuruları ve üretim lisansları kapsamında daha önce Kurumumuza yetki belgeleri sunulan yetkililerin değiştirilmek istenmesi veya bu yetkililerinin yetki sürelerinin sona ermesi durumunda, üretim lisansı sahibi tüzel kişilerce yeni yetki belgelerinin yukarıda belirtildiği şekilde Kurumumuza sunulması gerekmektedir. Üretim lisansı sahibi tüzel kişilerce yetkilendirilen kişiler, başvuru sistemi içindeki “Yetkilerim” bölümünden hangi üretim lisansları için ne kadar süreyle yetkili olduklarını görebilmektedir.

YEKDEM başvuruları elektronik ortamda yapılmadan önce başvuruların doğru ve sorunsuz yapılabilmesi için başvuru ile ilgili oluşturulan ve Ek-2’de yer alan Başvuru Sistemi Kullanım Kılavuzunun incelenmesi akabinde başvuru işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Başvurular ilgili mevzuat uyarınca elektronik ortamda alınacak, elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

2022 yılı YEKDEM başvuruları kapsamında istenen bilgiler sonucu oluşacak başvuru dilekçesi ve bilgi formuna ait format 26/08/2021 tarihli ve 10376 sayılı Kurul Kararıyla belirlenmiş olup, 02/09/2021 tarihli ve 31586 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. YEKDEM başvurusunun geçerli olması için başvuru kapsamında oluşan ve ekinde bilgi formu olan başvuru dilekçesinin başvuru yapmaya yetkili kılınan kişi tarafından elektronik ortamda imzalanması gerekmektedir. Başvuru dilekçesi imzalanmayan başvurular geçerli başvuru olarak kabul edilmeyecektir. Başvuru ekranında; başvuru dilekçesinin imzalanması halinde “İmzalandı”, ilgili uzmana sevki gerçekleştiğinde “İşlemde” ve 31 Aralık 2021 tarihi akabinde Kurul Kararı ile Nihai YEK Listesi’nin onaylanması durumunda “Onaylandı” ibareleri yer alacaktır.

Ayrıca başvuru yapmaya birden fazla kişinin yetkilendirilebilmesine izin verilecek iken bu kişilerin müşterek imza ile başvuru yapması mümkün olmayacaktır. Bu başvurular kapsamında yapılacak yetkilendirmeler ile ilgili tüzel kişilerin bu hususa dikkat etmesi gerekmektedir.

YEKDEM başvuruları; 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, YEK Kanunu, YEKDEM Yönetmeliği ve elektrik piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde incelenmektedir. YEKDEM’den 2022 yılında yararlanmak isteyen üretim lisansı sahiplerinin başvurularına konu üretim tesislerinin;

  • 1 Kasım 2011 tarihi ve sonrasında işletmeye girmiş olması,
  • Başvuru tarihi itibarıyla geçici[1] kabulü yapılarak tamamen ya da kısmen işletmeye alınmış olması,

gerekmektedir. YEKDEM başvurusuna konu üretim tesisine ilişkin hazırlanan geçici kabul tutanaklarının kapak sayfasının ve mahallin en büyük mülki amire sunulan nüshasının başvuru esnasında sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Bahse konu kapak sayfası ve mahallin en büyük mülki amirine sunulan nüshaya ilişkin örnek Ek-3’te yer almaktadır. Yapılacak elektronik yüklemelerde kabul tutanaklarının sadece belirtilen sayfalarına yer verilmesi yeterli olup, diğer sayfalarla ilgili bir işlem ya da inceleme yapılmamaktadır.

2022 yılında YEKDEM’den yararlanmak amacıyla 30 Kasım 2021 tarihine kadar Kuruma elektronik ortamda başvuru yapan kişilerden YEKDEM başvurularını sonlandırmak isteyenlerin taleplerini en geç 30 Kasım 2021 tarihi sonuna kadar Kurumumuza yazılı olarak iletmeleri gerekmektedir.

YEKDEM ile alakalı Kurumumuz tarafından herhangi bir dosya kontrolü ve eksiklik bildirimi yapılmayacak olup, YEKDEM Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası hükmü gereği 5 inci maddeye göre yapılan başvurulardan tam ve eksiksiz olduğu tespit edilenler değerlendirmeye alınacaktır.”

Ek-1: Elektronik Başvuru Yetkilisine İlişkin Dilekçeler

Ek-2: Başvuru Sistemi Kullanım Kılavuzu

Ek-3: Örnek Geçici Kabul Tutanağı Belgesi

Ek-4: Başvuru Sistemine Giriş