Yatırımlarda devlet yardımları tebliğinde değişiklik

Yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararın uygulanmasına ilişkin tebliğde değişiklik Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Tebliğ birçok sektörde yapılan değişiklikleri kapsıyor.   Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğin, enerji verimliliğine yönelik projelerin değerlendirilmesine ilişkin kısmında değişiklikler yapılarak yeni hükümlerin uygulanması kararlaştırıldı.   Buna göre, belirtilen başvuru kriterlerini sağlayan yatırımcı, bu yatırım ile en az yüzde yirmi oranında […]

Yatırımlarda devlet yardımları tebliğinde değişiklik
Servet Uzun
  • Yayınlanma26 Temmuz 2017 10:24
  • Güncelleme26 Temmuz 2017 10:37

Yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararın uygulanmasına ilişkin tebliğde değişiklik Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Tebliğ birçok sektörde yapılan değişiklikleri kapsıyor.

 

Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğin, enerji verimliliğine yönelik projelerin değerlendirilmesine ilişkin kısmında değişiklikler yapılarak yeni hükümlerin uygulanması kararlaştırıldı.

 

Buna göre, belirtilen başvuru kriterlerini sağlayan yatırımcı, bu yatırım ile en az yüzde yirmi oranında enerji tasarrufu sağlayacağını ve azami 5 yıl içerisinde yatırımın geri döneceğini taahhüt ederek, yatırıma ilişkin makine ve teçhizat listeleri ile birlikte Bakanlığa müracaat edecek.

 

Bakanlıkça yapılacak ön inceleme neticesinde uygun bulunan yatırımlar için enerji verimliliği kriterlerini karşılayıp karşılamadığı ve sunulan makine ve teçhizat listesinin amaca uygun olup olmadığına dair enerji verimliliği raporu, Bakanlık tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yazılı olarak temin edilecek.

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sunulan proje dosyası üzerinden yapacağı inceleme ve değerlendirme sonucu, uygun görülen makine ve teçhizat listesini de içerecek şekilde raporunu hazırlar ve bu rapor dikkate alınmak suretiyle Bakanlıkça teşvik belgesi düzenlenecek.

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görüşünü oluştururken, gerekli gördüğü teknik içerikli ilave bilgi ve belgeleri yatırımcıdan doğrudan istemeye, gerekli görmesi halinde yatırım projelerinin hazırlanması ile ilgili formatları belirleyip internet sitesi üzerinden kılavuz olarak yayımlamaya, değerlendirme usul ve esaslarını ilan etmeye yetkili olacak. Yatırımcı, bu kapsamdaki talepleri yerine getirmekle yükümlü olacak.

 

18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamına giren işletmeler için ilgili mevzuat hükümlerini yerine getirmiş olmaları şartı aranacak.

 

Yatırımın tamamlanmasını müteakip, söz konusu yatırımın belirlenen kriterleri sağlayıp sağlamadığı hususu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından talep edilen ve yatırımcı tarafından sunulan bilgi ve belgelere istinaden yapılacak hesaplama ve yerinde yapılacak fiziki inceleme neticesinde düzenlenecek gerçekleşme raporu ile tespit edilecek ve Bakanlığa bildirilecek.