Yenilenebilir enerjide “Yerli Aksam Yönetmeliği” yayımlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından “Yerli Aksam Yönetmeliği” Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yönetmelik ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretim tesislerinde yerli aksam kullanımının desteklenmesi amacıyla, söz konusu tesislerde kullanılan aksamlara uygulanacak yerli katkı fiyatlarına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre yerli aksam destek fiyatından (YADF) faydalanmak isteyen başvuru sahiplerinin ilgili […]

Yenilenebilir enerjide “Yerli Aksam Yönetmeliği” yayımlandı
Kubilay Aydeğer
  • Yayınlanma28 Mayıs 2021 09:49
  • Güncelleme28 Mayıs 2021 10:40

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından “Yerli Aksam Yönetmeliği” Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmelik ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretim tesislerinde yerli aksam kullanımının desteklenmesi amacıyla, söz konusu tesislerde kullanılan aksamlara uygulanacak yerli katkı fiyatlarına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre yerli aksam destek fiyatından (YADF) faydalanmak isteyen başvuru sahiplerinin ilgili dilekçe (EK-3) ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na başvuruda bulunmaları gerekiyor.

YADF’den yararlanmak isteyen başvuru sahibine ait elektrik üretim tesislerinde kullanılacak aksam veya bütünleştirici parçaların imalat yerlerine ilişkin denetimler, yerli aksam tespit heyeti tarafından yapılacak. Heyet, gerek görmesi halinde aksam veya bütünleştirici parçaların alt bileşenlerinin üretildiği imalatçıları da denetleyebilecek.

YADF’den faydalanmakta olan başvuru sahibi modernizasyon, yenileme ve değişim işlemlerinde aksam veya bütünleştirici parçanın imalat sürecini ve elektrik üretim tesisine montajını başlangıç aşamasında bakanlığa bildirmekle yükümlü olacak.

Yönetmeliğin yayınlanması ile 24 Haziran 2016 tarih ve 29752 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırıldı.

YERLİ AKSAM DESTEK FİYATININ HESAPLANMASI VE FAYDALANMA SÜRESİ

Bu yıl 30 Haziran’dan önce işletmeye giren santraller için YADF, bütünleştirici parçanın aksam içindeki oranı, aksam içinde yerli imal edilen bütünleştirici parçanın sayısı ve dolar/cent cinsinden santrale kilovatsaat başına verilen yerli katkı fiyatının birlikte hesaplanmasıyla oluşacak.

30 Haziran sonrası devreye girecek santraller için YADF ise ilgili listede belirtilen tesis türlerine göre düzenlenen aksamın puanı, aksamın sayısı ve ilgili tesis için düzenlenen Türk Lirası /kuruş cinsinden santrale kilovatsaat başına verilen yerli katkı fiyatının birlikte hesaplanmasıyla belirlenecek.

Yerli Aksam Yönetmeliğinin dokuzuncu maddesinde yer alan “Yerli Aksam Destek Fiyatının Hesaplanması ve Faydalanma Süresi” şu şekilde:

“(1) 30/6/2021 tarihinden önce işletmeye giren ve YADF’den faydalanmak isteyen başvuru sahibine Ek-1’de belirtilen liste uyarınca elektrik üretim tesisi bazında ödenecek fiyat aşağıdaki formül ile hesaplanır ve bu formülde geçen;

YADF: Yerli aksam destek fiyatını (ABD Doları cent/kWh),

AİO: Ek-1’de belirtilen bütünleştirici parçanın aksam içindeki oranını (%),

n: Aksam içerisinde yerli imal edilen bütünleştirici parça sayısını,

YKF: 5346 sayılı Kanuna ekli II sayılı cetveldeki ilgili aksama ait yerli katkı fiyatını (ABD Doları cent/kWh) ifade eder.

(2) 30/6/2021 tarihinden sonra işletmeye girecek ve YADF’den faydalanmak isteyen başvuru sahibine Ek-2’de belirtilen liste uyarınca elektrik üretim tesisi bazında ödenecek fiyat aşağıdaki formül ile hesaplanır ve bu formülde geçen;

YADF: Yerli aksam destek fiyatını (Türk Lirası kuruş/kWh),

PUAN: Ek-2’de belirtilen ilgili tesis türlerine göre düzenlenen aksamın puanını,

n: Aksam sayısını,

YKF: 3453 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında yer alan ilgili tesis türlerine göre düzenlenen yerli katkı fiyatını (Türk Lirası kuruş/kWh) ifade eder.

(3) YADF, aynı aksamlar/bütünleştirici parçalar dikkate alınarak tüm üniteler için ayrı ayrı hesaplanır. İşletmeye girecek tüm ünitelerde YADF’nin aynı olmaması durumunda, elektrik üretim tesisinin YADF’si, 8 inci maddenin beşinci fıkrasındaki koşul da göz önüne alınarak aynı aksamlar/bütünleştirici parçalar için en düşük olan ünite üzerinden hesaplanır. Aynı tesiste birden fazla teknoloji kullanılması durumunda, elektrik üretim tesisinin YADF’si en düşük olan ünite üzerinden hesaplanır.

(4) Başvuru sahibi; bu madde kapsamında hesaplanan YADF’den elektrik üretim tesisinin ilk işletmeye giriş tarihinden itibaren 5 yıl süresince, takvim yılı bazında ve EPDK tarafından belirlenen son döneme kadar faydalandırılır.”