RES ve GES önlisans başvurularında önemli düzenleme

 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK),”Rüzgâr ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Buna göre, rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak üzere yapılmış önlisans başvurularından aynı bağlantı bölgesine bağlanmak için ilan edilen kapasiteden daha fazla başvuru bulunması halinde veya santral sahası kesişen başvurular bulunması halinde, başvurular arasından bağlantı bölgesi için ilan edilen kapasite kadar sisteme bağlanacak olanları belirlemek için yarışma yapılacak.
Yarışma, Kanun kapsamındaki tesislerin YEKDEM’den yararlanabileceği sürelerde geçerli olmak ve Kanunun eki (II) sayılı cetvelde belirtilen hakları saklı kalmak kaydıyla, (I) sayılı cetvelde yer alan fiyatlar üzerinden en düşük fiyatın teklif edilmesi esasına göre yapılacak. Bağlantı kapasitesinin tahsisinde en düşük Teklif Fiyatı ilkesi esas olacak. Teklif Fiyatı, Kanunun eki (I) sayılı cetvelde kaynak bazında yer alan fiyata eşit veya bu fiyattan düşük olur. Teklif Fiyatı, sıfır veya başlangıç değeri -0,01 ABD Doları cent/kWh olmak kaydıyla eksi sayı şeklinde sıfırdan küçük verilebilecek.

 

Sıfırdan küçük Teklif Fiyatı ile kapasite tahsis edilen tüzel kişi, üretim tesisinin tamamında, ilgili mevzuata göre kapasite artışı yapılabilmesi halinde kapasite artışı kapsamındakiler dahil, inşa edilecek ünitelerden üretilecek net elektrik enerjisi için Piyasa İşletmecisine katılım bedeli ödemekle yükümlü olacak. Katılım bedeli, sıfırdan küçük Teklif Fiyatı ile kapasite tahsis edilen şirket tarafından, ödenmesi TEİAŞ’a taahhüt edilen kilowatt-saat (kWh) başına Teklif Fiyatının mutlak değerinin aylık net elektrik enerjisi üretimi ile çarpılması sonucu bulunacak. Katılım bedeli, şirketin YEKDEM’den yararlanmaması halinde dahi, üretim tesisinin ilk ünitesinin geçici kabulünün yapıldığı tarihten başlamak kaydıyla ve tüm tesisin geçici kabulünün yapıldığı tarihten itibaren on yıl süreyle aylık olarak ödenecek.

 

Sıfır veya sıfırdan küçük Teklif Fiyatı ile kapasite tahsis edilen tüzel kişi, Kanun kapsamında YEKDEM’den yararlanması halinde Kanunun eki (II) sayılı cetvelde belirtilen hakları ile varsa katılım bedeli ödeme yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, Kanunun eki (I) sayılı cetvel de kaynak bazında öngörülen fiyattan yararlanamayacak. Bu Yönetmelik kapsamında sıfırdan küçük Teklif Fiyatı ile kapasite tahsis edilen tüzel kişinin YEKDEM’den yararlanması halinde uygulanacak YEKDEM fiyatının tespitinde Teklif Fiyatı Kanunun eki (II) sayılı cetvel kapsamında belirlenecek bedelden mahsup edilemeyecek.

 

Teklif Fiyatı sıfır veya sıfırdan küçük olan ilgili tüzel kişi, Kanun kapsamında YEKDEM’den yararlanmaması halinde, varsa katılım bedeli ödeme yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, Kanunun eki (II) sayılı cetvelde belirtilen fiyattan da yararlanamayacak.

Yarışmada bağlantı kapasitesi tahsisine esas alınan Teklif Fiyatı, tesislerin kapasite artışları için de geçerli olacak.

 

Rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak amacıyla yapılan önlisans başvurularından aynı bağlantı bölgesine bağlanmak için yapılanlarının ilan edilen kapasiteden fazla kurulu güçte olması ve/veya santral sahası kesişen başvurular bulunması halinde söz konusu başvurular Kurum tarafından yarışma yapılmak üzere TEİAŞ’a bildirilecek.

 

Kurum tarafından yapılan bildirime konu projeler, TEİAŞ tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde sistem bağlantı çalışması kapsamında proje bazlı teknik değerlendirmeye tabi tutulacak. Yarışmaya katılabilecek RES/GES projelerine ilişkin listeler TEİAŞ’ın internet sayfasında bağlantı bölgesi ve bağlantı noktası bazında yayımlanacak. Listelerde; tüzel kişi ticaret unvanı, EPDK proje başvuru numarası, projenin adı, kurulu gücü, bağlantı gerilim seviyesi, EPDK tarafından bildirilen proje çakışma veya kesişme bilgileri yer alacak.

 

İkinci fıkra kapsamında ilan edilen bilgilere ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilebilecek. İtiraz 7 gün içinde sonuçlandırılacak. TEİAŞ itirazların sonuçlandırılması kapsamında Kurum ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü personeli ile birlikte çalışabilecek.

 

Bu Yönetmelikte belirlenen belgeleri eksiksiz olarak TEİAŞ’a sunan başvuru sahibi yarışmaya katılabilecek.

 

Yarışma, TEİAŞ’ın belirlediği yer, gün ve saatte yapılacak. Yarışma toplantısına katılmayanların bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca oluşabilecek hak kayıplarından Kurum ya da TEİAŞ sorumlu tutulamayacak.

 

5 inci madde uyarınca ilan edilen listedeki tüzel kişilere, TEİAŞ tarafından belirlenen yer, gün ve saatte yarışmaya teklif vermeleri ve yarışma toplantısına katılmaları için davet yazısı KEP adreslerine gönderilerek tebliğ edilecek. Davet yazısı ekinde; RES/GES Yarışma Teklif Mektubu Formu, Taahhütname örneği ve kati ve süresiz banka teminat mektubu örneği veya Türk Lirası cinsinden nakdi teminat verilmesine mahsus TEİAŞ IBAN numarası bulunacak. TEİAŞ’ın internet sayfasındaki yayım tarihi ile teklif verme tarihi arasındaki süre 30 takvim gününden az olmayacak.

 

Yarışmaya katılmak isteyen tüzel kişiler tekliflerini, üzerinde tüzel kişinin ticaret unvanı, EPDK proje başvuru numarası ve projenin adı yazılı kapalı zarf içerisinde TEİAŞ tarafından belirtilen yer, gün ve saatte belirlenen adrese teslim edilecek. Zarfın üzeri tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanacak ve şirket kaşesi basılacak. Kapalı zarfın içerisinde;
Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilere veya vekâlet verilen kişi/kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri,
Ek-1’de yer alan Taahhütname,
Kati ve süresiz banka teminat mektubu veya TEİAŞ banka hesabına Türk Lirası cinsinden nakdi teminat yatırıldığına ilişkin ilgili banka şubesi tarafından verilen ıslak imzalı banka dekontu,
Şirketin tebligata esas KEP adresi,
Ayrı bir kapalı zarf içerisinde şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından doldurularak imzalanmış ve kaşeli Ek-2’de yer alan Teklif Mektubu Formu bulunacak.
Her bir teklif için sunulacak teminat tutarı, beher MW’ın ellibin TL ile çarpılması suretiyle bulunur. Teminat tutarına esas kurulu güç, yarışmaya esas kurulu gücün virgülden sonraki ilk basamağının yukarı yuvarlanmasıyla elde edilecek.

 

Zarflar teslim edildikten sonra teklifte değişiklik yapılamayacak.

 

Yarışma, TEİAŞ tarafından oluşturulan bir komisyon marifetiyle yapılacak. Komisyonun tamamı TEİAŞ personelinden oluşturulacak. Komisyon mevcudu, birisi başkan en az 5 asıl üye olmak kaydıyla tek sayıda olacak. Asıl üye veya üyelerin bulunamadığı hâllerde yerine görev yapmak üzere en az iki yedek üye daha belirlenecek. Komisyonca yapılan iş ve işlemler tutanakla tespit edilecek ve komisyonun bütün üyeleri tarafından imzalanacak.

 

Teklifler kapalı zarf ile alınacak. Tekliflerde, Teklif Fiyatı rakam ve yazı ile açık olarak yazılacak. Rakam ve yazı ile verilen Teklif Fiyatlarının farklı olması hâlinde, yazılı fiyat esas alınacak.

 

Yarışmanın, yarışma toplantısının ilk oturumunda ve aynı gün içinde tamamlanması esas olacak. Yarışma, altıncı fıkra hükümlerinin uygulanması kapsamında birden çok oturumda yapılabilecek.

 

Komisyon başkanı yarışma toplantısının ilk oturumunu, davet edilen şirketlerin mevcut bulunan temsilcilerinin katılımıyla açarak ve katılanların imzalarını almak suretiyle katılımcıları tutanakla tespit edecek. Oturumda ilk olarak belgeler kontrol edilir ve herhangi bir belgenin eksik olması, uygun olmaması veya TEİAŞ’ın internet sayfasında ilan edilen bilgilerle uyumsuzluk bulunması hâlinde söz konusu teklif geçersiz sayılacak. Geçersiz sayılan teklife ilişkin ikinci kapalı zarf açılamayacak. Komisyon, istenilen belgelerin geçerliliğine ilişkin inceleme sonucunu bir tutanakla tespit edecek. Oturumda sadece bir şirketin sunduğu belgelerin geçerli olduğunun tespiti hâlinde, seçim işlemi, söz konusu şirket lehine Teklif Fiyatı esas alınarak bu Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılacak.

 

Teklif Fiyatını içeren kapalı zarflar, yarışmaya katılan şirket temsilcilerinin huzurunda açılarak kayda alınacak. Komisyon, kayda alınan tekliflerin bu Yönetmeliğe uygunluk bakımından geçerliliğini inceleyerek sonucunu bir tutanakla tespit edecek. Geçersiz sayılan teklif sahibi şirketler yarışma dışında bırakılacak. Kayda alınan tekliflerin geçerli olanları aynı bağlantı bölgesi bazında sıralanacak.
Bağlantı bölgesine tahsis edilen RES/GES bağlanabilir kapasitesini kullanmaya hak kazanacak proje/projeler aşağıdaki hükümlere göre belirlenecek;
Beşinci fıkra kapsamında sıralanan geçerli teklifler Teklif Fiyatı en düşük projeden başlamak üzere yeniden sıralanacak. Bu sıralamaya göre bağlantı bölgesi kapasitesine ulaşıncaya kadar sırasıyla bağlantı kapasitesi tahsis edilecek. Mevcut bağlantı kapasitesi, her aşamada Teklif Fiyatı en düşük projeye tahsis edilecek. Bağlantı kapasitesi tahsisinde gerekmesi hâlinde ilgisine göre aşağıdaki işlemler yapılır ancak eşit teklif ile kesişme halinin birlikte bulunması hâlinde öncelikle eşit teklif hükümleri uygulanacak.
Eşit Teklif Fiyatı verilen projeler için Eşit Teklif Fiyatından başlamak üzere kapalı zarf ile eksiltme usulüne göre yarışma yapılacak ve yarışma sonuçlarına göre o aşamada bağlantı kapasitesi tahsisi yapılacak. Kapalı zarf usulünde her teklif bir öncekinden büyük olmayacak. Çakışma hali hariç olmak üzere eşit teklifler için yarışma, eşit teklif verilen projelerin kapasiteleri toplamının o aşamada tahsis edilecek kapasiteden fazla olması halinde yapılacak. Bir şirketin bu bent kapsamında düzenlenecek eksiltme toplantısına iştiraki ancak temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin yarışma toplantısında hazır bulunması halinde mümkün olacak.
Sıralanan teklifler içinde bağlantı bölgesine tahsis edilen RES/GES bağlanabilir kapasitesini aşan ilk teklif sahibi şirketten, son Teklif Fiyatını değiştirmeksizin proje kurulu gücünü kalan RES/GES bağlanabilir kapasitesine indirmesi talep edilecek. Bu talebin ilgili şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından kabul edilmemesi veya şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin yarışma toplantısında hazır bulunmaması nedeniyle reddedilmiş sayılması üzerine sıralamadaki bir sonraki şirketin teklifi, aynı koşullarla kendi Teklif Fiyatı üzerinden değerlendirilir. Bu işlem, kalan RES/GES bağlantı kapasitesine ulaşıncaya kadar tekrarlanacak.
Santral sahaları çakışan projelerin olması halinde daha düşük Teklif Fiyatı veren proje sahibi şirket, çakışan alanı kullanma hakkını elde edecek. Çakışan projeler bakımından Teklif Fiyatında eşitlik olması halinde kapalı zarf ile eksiltme usulü uygulanarak çakışan alanı kullanım hakkı sahibi şirket belirlenecek. Kullanım hakkı edinilen sahadaki kapasite üzerinden o aşamada sıralama yapılarak kapasite tahsisi yapılacak. Sıralamadaki şirketlerin kendine kalan saha ve kapasiteyi birlikte kabul etmemesi veya şirketi temsil ve ilzama yetkili kişinin/kişilerin yarışma toplantısında hazır bulunmaması halinde, ilgili proje yarışma dışında bırakılacak.
Santral sahaları kesişen projeler olması halinde daha düşük Teklif Fiyatını veren proje sahibi şirket, kesişen alanı kullanma hakkını elde eder. Kesişen projeler bakımından Teklif Fiyatında eşitlik olması halinde kapalı zarf ile eksiltme usulü uygulanarak kesişen alanı kullanım hakkı sahibi şirket belirlenir. Kullanım hakkı edinilen sahadaki kapasite üzerinden o aşamada sıralama yapılarak kapasite tahsisi yapılır. Sıralamadaki şirket/şirketlerin kendi(leri)ne kalan saha ve kapasiteyi birlikte kabul etmemesi veya şirketi temsil ve ilzama yetkili kişinin/kişilerin yarışma toplantısında hazır bulunmaması hâlinde, ilgili proje yarışma dışında bırakılacak.
Farklı bağlantı bölgelerinde yarışmaya katılan ancak çakışan veya kesişen alanlara sahip projelerin yarışması yapılırken:
Bir proje, yarıştığı bağlantı bölgesinde bağlantı hakkı elde edecek bir teklif vermişse kendisinden daha düşük Teklif Fiyatı verse bile kendi bağlantı bölgesinde bağlantı hakkı elde edemeyen bir proje ile çakışan veya kesişen alanı kullanma hakkına sahip olacak.
Kendi bağlantı bölgesinde bağlantı hakkı elde edecek Teklif Fiyatı veren projelerden en düşük Teklif Fiyatını veren öncelikli olacak şekilde çakışan veya kesişen alan tahsisi yapılır. Teklif Fiyatında eşitlik olması halinde kapalı zarf ile eksiltme usulü uygulanarak çakışan veya kesişen alanı kullanım hakkı sahibi şirket belirlenecek.
İki numaralı alt bendin uygulanması sonucunda bir bağlantı bölgesinde açığa çıkan kapasite için bu fıkra hükümleri ilgisine göre yenilenecek.
Beşinci ve altıncı fıkralar kapsamında yapılan işlemler sonucunda belirlenen şirket/şirketler sisteme bağlantı hakkı kazanır ve bağlantı hakkı kazanan şirket/şirketler ile diğer teklif sahibi şirketler bir tutanakla tespit edilerek Komisyon tarafından imzalanacak.

 

Yarışma sonuçları TEİAŞ tarafından 10 gün içerisinde Kuruma bildirilecek.

 

Yarışma sonucunda bağlantı kapasitesi kazanan başvurulara ilişkin nihai bağlantı görüşleri TEİAŞ tarafından yarışmadan itibaren 1 ay içerisinde oluşturulur. Nihai bağlantı görüşlerinin oluşturulması aşamasında sistem bağlantı çalışmaları sonucunda dağıtım gerilim seviyesinden bağlantı görüşü oluşturulmasının gerekmesi halinde TEİAŞ kendi görüşünü aynı süre içinde ilgili dağıtım şirketine bildirir. İlgili dağıtım şirketi nihai bağlantı görüşünü TEİAŞ tarafından kendisine bildirim tarihinden itibaren 1 ay içerisinde Kuruma bildirilecek.

 

Yarışmayı kazanan şirketlere önlisans ve/veya üretim lisansı verilmesine ilişkin bu Yönetmelikte düzenlenmeyen iş ve işlemler 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ve ilgili mevzuat uyarınca tamamlanacak.

 

Yarışma sonucunda sisteme bağlantı hakkı elde edemeyen şirketlerin teminatları, şirketleri temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilere tutanakla ya da banka havalesi yoluyla iade edilecek.
Yarışma sonucunda başvuru kurulu gücünden daha düşük kurulu güçte kapasite tahsis edilen şirketin teminatı, tahsis edilen kapasite için yeni teminat sunulması halinde iade edilecek.

 

Yarışma sonucunda sisteme bağlantı hakkı elde eden şirketin teminatı, üretim tesisinin tamamının geçici kabulünün yapıldığının tevsiki halinde iade edilir. Tesisin kısmi geçici kabulü üzerine inşa edilmemiş kısım için yeni teminat sunulması halinde önceki teminat iade edilecek.

 

Yarışmayı kazanan şirketin teminatı, bu Yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya şirketin önlisans veya üretim lisansı kapsamında Kuruma sunduğu teminatın Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği uyarınca irat kaydedildiği hallerde TEİAŞ tarafından, başkaca bir değerlendirme yapılmaksızın irat kaydedilecek.

 

Katılım bedeli ödeme yükümlülüğü, şirketin Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamındaki lisans yükümlülüklerinden biri olacak.

 

Katılım bedelleri, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik hükümleri kapsamında YEKDEM gelirine ilave edilecek.

 

Katılım bedeli, 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamında piyasa yönetim sistemi uyarınca ödenmesi gereken bir bedel olarak kabul edilir. Katılım bedelinin süresi içerisinde ödenmemesi halinde tazmini piyasa yönetim sistemi kapsamında düzenlenir. Bu bedellerin ödenmemesi riskine karşılık ilave teminat talep edilebilecek.

 

Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak her türlü tebligat şirket tarafından önlisans başvurusunda Kuruma sunulan KEP adresine yapılır. Yarışma toplantılarında şirket yetkililerine yapılan sözlü bildirimler şirkete tebligat mahiyetindedir. TEİAŞ’ın kusuru dışında tebligattan kaynaklanan her türlü sorumluluk şirkete ait olacak.

 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER

 

Bu Yönetmelikte aynı bağlantı bölgesi için yapılacağı düzenlenen iş ve işlemler, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca bağlantı noktası esasına göre kapasite ilan edilmesi halinde bağlantı noktası bazında yapılacak.

 

Bu Yönetmeliğin eklerinde yer alan belgelerde yer verilen ifade ve hükümler, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı sonuçlar doğuracak biçimde yorumlanamaz ve uygulanamayacak.

 

Mevzuatta 6/12/2013 tarihli ve 28843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliğine yapılmış atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılacak.

 

Bu Yönetmelikte yer verilen YEKDEM’e ilişkin hükümler YEKDEM Yönetmeliği hükümleri ile birlikte yorumlanarak uygulanacak.

 

GEÇİÇİ MADDELER

 

Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği kapsamında kapasite tahsis edilen tüzel kişiler için bu madde kapsamındaki hükümler uygulanacak.

 

Yarışmayı kazanan şirketin teminat mektubu, bu Yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya yapılan önlisans başvurusunun mücbir sebepler ya da gerekçeleri Kurul tarafından uygun bulunan hâller dışında reddedilmesi veya önlisansın mücbir sebepler ya da gerekçeleri Kurul tarafından uygun bulunan hâller dışında iptal edilmesi durumlarında TEİAŞ tarafından irat kaydedilecek.

 

Yarışma sonucunda sisteme bağlantı hakkı elde eden şirket, yarışma sonucunun tarafına tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Katkı Payı Anlaşması yapmak üzere TEİAŞ’a başvurur. Şirketin GES projesi için ödeyeceği 3 (üç) yıllık toplam Katkı Payı tutarı oranında yeni bir kesin ve süresiz teminat mektubunun TEİAŞ’a sunulması akabinde yarışma aşamasında alınan teminat mektubu şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilere tutanakla iade edilecek.

 

GES’in geçici kabulü yapılmadan lisansının mücbir sebepler ya da gerekçeleri Kurul tarafından uygun bulunan hâller dışında sona ermesi veya iptal edilmesi durumunda, söz konusu üretim tesisi için TEİAŞ’a sunulmuş bulunan banka teminat mektubu irat kaydedilecek.

 

Yarışmaya katılan şirketlere önlisans veya üretim lisansı verilmesine ilişkin tüm hak ve yetkiler Kurula ait olacak.

 

Yarışmaya katılan şirket, GES projesinin MW başına Türk Lirası olarak belirlenen Katkı Payı tutarını, üretim tesisinin ilk ünitesinin geçici kabulünün yapıldığı tarihten başlamak üzere 3 yıl içerisinde ve yıllık eşit taksitler halinde TEİAŞ’a ödemeyi taahhüt eder. Bu maddede yer alan usul ve esaslar çerçevesinde belirlenen ve şirket tarafından TEİAŞ’a ödenmesi taahhüt edilen MW başına Türk Lirası cinsinden Katkı Payının proje kurulu gücü (MW) ile çarpılması sonucu Toplam Katkı Payı tutarı belirlenecek.

 

Yıllık Katkı Payı tutarı, üretim tesisinin ilk ünitesinin geçici kabulünün yapıldığı tarihten itibaren takip eden yılın Ocak ayı içerisinde TEİAŞ tarafından ilgili şirkete faturalanır ve faturanın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde gelir kaydedilmek üzere şirket tarafından herhangi bir taksitlendirme yapılmaksızın TEİAŞ’a ödenir. Fatura edilen tutarın zamanında ödenmemesi hâlinde söz konusu tutar, teminat mektubunun karşılık gelen kısmının irat kaydedilmesi yoluyla tahsil edilir. Hesap edilen tutarın zamanında ödenmemesi halinde 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanacak.

 

TEİAŞ, üçüncü fıkra kapsamında kendisine sunulan yeni banka teminat mektubunu, şirketin GES Katkı Payı Anlaşmasında belirlenen yükümlülükleri sona erinceye kadar muhafaza eder. Ancak şirketin cari yıllık Katkı Payını ödemesini müteakip bakiye miktar için yeni teminat mektubu sunması halinde önceki teminat mektubu iade edilecek.

 

Yarışma sonucunda Kurum tarafından önlisans verilen tüzel kişi ile TEİAŞ arasında önlisans verilme tarihinden itibaren ilk 3 ay içerisinde Ek-3’te yer alan Katkı Payı Anlaşması imzalanır. Katkı Payı Anlaşmasının imzalanabilmesi için, bu maddeye göre belirlenen banka teminat mektubunun TEİAŞ’a sunulması zorunludur. Katkı Payı Anlaşması imzalanmazsa, TEİAŞ, ilgili şirket tarafından kendisine sunulan banka teminat mektubunu irat kaydedecek.

 

Yarışma sonucunda lisans alan şirketlerin ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmış oldukları kapasite artışı başvurularının uygun bulunması hâlinde, TEİAŞ ile yapmış oldukları Katkı Payı Anlaşması daha önce imzalanan Katkı Payı Anlaşmasındaki MW başına tutar esas alınarak yeni kurulu güce göre revize edilecek.

 

Mahkeme kararlarının uygulanması amacıyla iki veya daha fazla şirket uhdesindeki projeler için kesişen santral sahasının kullanım hakkı sahibi şirketin belirlenmesi amacıyla yarışma yapılmasına ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce karar alınması halinde, RES Katkı Payı ödenmesi esasına göre yarışma yapılacak.

 

Yarışma, kapalı zarf usulüne göre yapılır. Her katılımcı varsa trafo merkezi bazında kendisine kapasite tahsisine esas RES Katkı Payı teklifinden düşük teklif veremez. Eşit teklifler bulunması halinde aynı oturumda kapalı zarf ile yeniden teklif alınır. Her teklif bir önceki teklif tutarından düşük olamayacak.

 

Yarışmada, en yüksek teklifi veren proje sahibi şirket, kesişen alanı kullanma hakkını elde eder. Diğer şirket/şirketlere, kesişmeyen alan ve bu alana karşılık gelen kurulu güçleri tahsis edilir ve önlisans işlemlerine bu esas üzerine devam edilecek.

 

Yarışmaya davet edilen şirketlerden birinin veya tamamının yarışmaya teklif vermemesi, yarışmaya verdiği teklifin geçerli bulunmaması veya şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin yarışmaya ilişkin toplantıda bulunmaması hâlinde, ilgili projenin/projelerin önlisans işlemlerine kesişmeyen alan ve bu alana karşılık gelen kurulu güç, varsa trafo merkezi bazında kendisine kapasite tahsisine esas teklifi dikkate alınarak, tahsis edilerek devam edilecek.

 

Yarışma sonucunda şirkete tahsis edilen kapasite ile projenin yıllık üçbin saatlik çalışma süresi üzerinden hesaplanan yıllık ortalama üretim miktarının kWh başına RES Katkı Payı tutarı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarın yüzde yirmisi oranında bir teminat mektubu, yarışmayı müteakip 3 ay içerisinde TEİAŞ’a sunulur. Süresi içinde TEİAŞ’a teminat mektubu sunulmaması Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi kapsamında tüzel kişiden istenen belgelerin süresi içinde Kuruma sunulmaması anlamına gelir. TEİAŞ, kendisine sunulan banka teminat mektubunu, şirketin RES Katkı Payı Anlaşmasında belirlenen yükümlülükleri sona erinceye kadar muhafaza edecek.

 

Bu madde hükümleri uyarınca TEİAŞ’a sunulan teminat, RES Katkı Payı Anlaşması imzalanmaması veya bu Yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hallerinde TEİAŞ tarafından irat kaydedilir. Aynı teminat, şirketin üretim önlisansı veya lisansı kapsamında Kuruma sunduğu teminatın Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği uyarınca irat kaydedildiği hallerde TEİAŞ tarafından irat kaydedilecek.
Yarışma sonucunda şirkete önlisans verilmesini müteakip 1 ay içinde TEİAŞ ile Şirket arasında, TEİAŞ tarafından teklif edilen ve Kurul Kararı ile onaylanan, RES Katkı Payı Anlaşması imzalanacak.

 

TEİAŞ bu madde kapsamında kendisine yapılan ödemeleri 22/9/2010 tarihli ve 27707 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rüzgar Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Lisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği kapsamında kendisine ödenen bedeller gibi değerlendirilecek.

 

Bu madde hükümlerinin uygulanması amacıyla ilgisine göre bu Yönetmelikte yer verilen hükümler, bu madde hükümleriyle çelişmemek kaydıyla, uygulanacak.

 

Rüzgar Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Lisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği kapsamında kapasite tahsis edilen tüzel kişilerin imzaladıkları RES Katkı Payı Anlaşması kapsamında, yıllık net elektrik enerjisi üretimi üzerinden hesaplanan yıllık toplam RES Katkı Payı tutarını, o yılın 31 Ocak günü saat 17.00’a kadar ödememesi hâlinde söz konusu tutar, teminat mektubunun karşılık gelen kısmının irat kaydedilmesi yoluyla tahsil edilecek. Bu durumun şirkete tebliğini müteakip 1 ay içerisinde teminat mektubunun irat kaydedilen kısmı tamamlanacak. Yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde RES Katkı Payı Anlaşması ve Bağlantı Anlaşması feshedilerek Kuruma bildirilecek.