Farklılaştırılmış akaryakıtta süre uzatıldı

EPDK’dan YEKDEM başvurularının alınması hakkında açıklama

EPDK 2020 yılı YEKDEM başvurularının alınması hakkında yaptığı açıklamada 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun (YEK Kanunu) gereğince hazırlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik (YEKDEM Yönetmeliği) 01/10/2013 tarihli ve 28872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini ifade ederek YEKDEM Yönetmeliğinin 5’inci maddesi YEK Destekleme Mekanizmasına (YEKDEM) yapılacak başvuruları düzenlediğini de belirtti.

Yapılan açıklamada, YEKDEM Yönetmeliğinin 5 inci ve devamı maddeleri uyarınca 2020 yılında YEKDEM’den yararlanmak isteyen üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin en geç 31 Ekim 2019 tarihi sonuna kadar EPDK’ya başvurmaları gerektiği ifade edildi. YEKDEM Yönetmeliğinde yapılan ve 21/04/2018 tarihli ve 30398 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren mevzuat uyarınca 2020 yılı ve sonrası yıllar için YEKDEM başvuruları EPDK tarafından elektronik ortamda alınacağı duyuruldu.

EPDK 2020 yılı YEKDEM başvurularının alınması hakkında yapılan açıklamanın devamı ise şu şekilde:

“Bu sebeple YEKDEM başvurusu yapmak isteyen üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin başvuruyu yapmaya yetkili kıldıkları kişi veya kişilere ait yetki belgelerinin aslını ya da noter onaylı bir nüshasını Kuruma sunmaları gerekiyor. Söz konusu yetki belgeleri Kurumumuzca incelenecek ve yetkilendirilen kişilerin üretim lisansı sahibi tüzel kişiler adına YEKDEM başvurusu yapabilmeleri için elektronik ortamda gerekli tanımlamalar yapılacak. Ayrıca yetki belgelerinin üretim lisansı sahibi tüzel kişiler adına Ek-1’de yer alan dilekçe formatına uygun ve elektronik ortamda doldurulmuş bir yazının eki olarak Kurumumuza sunulması gerekiyor. Yetki belgelerinin usulüne ve gerçeğe uygun bir şekilde Kuruma sunulmasından üretim lisansı sahibi tüzel kişiler sorumlu. Başvuru yapmayı düşünen üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına YEKDEM başvurusu yapmaya yetkili kıldıkları kişi veya kişilere ait yetki belgelerinin aslını ya da noter onaylı nüshasını Ek-1’de yer alan dilekçe formatına uygun bir yazının eki olarak ivedilikle Kuruma elden veya posta yoluyla sunmaları büyük önem arz ediyor. Yetki belgelerinin Kuruma posta ile gönderilmesi halinde postaya verilme tarihi ve oluşabilecek gecikmelerin dikkate alınmayacağı hususlarına önem verilmeli.

YEKDEM başvuruları kapsamında daha önce Kurumumuza yetki belgeleri sunulan yetkililerin değiştirilmek istenmesi veya bu yetkililerinin yetki sürelerinin sonlanması durumunda, YEKDEM başvurusu yapmak isteyen üretim lisansı sahibi tüzel kişilerce yeni yetki belgelerinin yukarıda belirtildiği şekilde Kurumumuza sunulması gerekiyor. Üretim lisansı sahibi tüzel kişilerce yetkilendirilen kişiler, başvuru sistemi içindeki “Yetkilerim” bölümünden hangi üretim lisansları için ne zamana kadar yetkili olduklarını görebiliyor.

YEKDEM başvuruları elektronik ortamda yapılmadan önce başvuruların doğru ve sorunsuz yapılabilmesi için başvuru ile ilgili oluşturulan Başvuru Sistemi Kullanım Kılavuzun okunması akabinde başvuru işleminin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Başvurular ilgili mevzuat uyarınca elektronik ortamda alınacak, elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular dikkate alınmayacak. 2020 yılı YEKDEM başvuruları kapsamında herhangi bir ek belge istenmeyecek olup başvuru kapsamında istenen bilgiler sonucu oluşacak başvuru dilekçesi ve bilgi formuna ait format 24/05/2018 tarihli ve 7853-41 sayılı Kurul Kararı ile belirlenmiş olup 30/05/2018 tarihli ve 30436 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. YEKDEM başvurusunun geçerli olması için başvuru kapsamında oluşan ve ekinde bilgi formu olan başvuru dilekçesinin başvuru yapmaya yetkili kılınan kişi tarafından elektronik ortamda imzalanması gerekiyor. Başvuru dilekçesi imzalanmayan başvurular geçerli başvuru olarak kabul edilmeyecek. Ayrıca başvuru yapmaya birden fazla kişinin yetkilendirilebilmesine izin verilecek iken bu kişilerin müşterek imza ile başvuru yapması mümkün olmayacak. Bu başvurular kapsamında yapılacak yetkilendirmeler ile ilgili tüzel kişilerin bu hususa dikkat etmesi gerekiyor.

YEKDEM başvuruları 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, YEK Kanunu, YEKDEM Yönetmeliği ve elektrik piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde inceleniyor. YEK Destekleme Mekanizmasından 2020 yılında yararlanmak isteyen üretim lisansı sahiplerinin başvurularına konu üretim tesislerinin;

-1 Kasım 2009 tarihi ve sonrasında işletmeye girmiş olması,

-Başvuru tarihi itibarıyla geçici kabulü yapılarak tamamen ya da kısmenişletmeye alınmış olması,

gerekiyor.

2020 yılında YEK Destekleme Mekanizmasından yararlanmak amacıyla 31 Ekim 2019 tarihi sonuna kadar Kuruma elektronik ortamda başvuru yapan kişilerden YEK Destekleme Mekanizmasına yaptıkları başvurularını sonlandırmak isteyenlerin taleplerini en geç 31 Ekim 2019 tarihi sonuna kadar Kurumumuz Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığına yazılı olarak iletmeleri gerekiyor.

Ayrıca “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında 2020 yılı yerli katkı ilave fiyatından faydalanmak isteyen lisans sahibi tüzel kişilerin başvurularını 1 Ağustos 2019 tarihine kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne(EİGM) yapmaları gerekiyor. Söz konusu başvurularla ilgili EİGM’nin yaptığı duyuruya https://www.eigm.gov.tr/tr-TR/Guncel-Duyurular/Yerli-Aksam-Web-Duyurusu  adresinden ulaşılabiliyor.

YEK Destekleme mekanizması ile ilgili lisanslı ve lisanssız elektrik üretimi mevzuatı kapsamında, https://www.epdk.org.tr/Detay/Icerik/3-0-72/elektrikyekdem adresinde “Sıkça Sorulan Sorular” bölümünde ayrıntılı açıklamalar yer alıyor. YEKDEM ile alakalı EPDK tarafından herhangi bir dosya kontrolü ve eksiklik bildirimi yapılmayacak olup, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik’in 6 ncı maddesinin birinci fıkrası hükmü gereği 5 inci maddeye göre yapılan başvurulardan tam ve eksiksiz olduğu tespit edilenler değerlendirmeye alınacak” denildi.