Kanun değişikliği teklifi Meclis’te

Petrol ve LPG Piyasalarını çok yakından ilgilendiren Kanun değişikliği teklifi TBMM’ye sunuldu.

Kanun teklifi uyarınca, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, ÖTV’ye tabi ürünlerin teslimi, ilk iktisabı veya ithalatı nedeniyle doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla teminat almaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetki veriliyor.

Buna göre Bakanlık, petrol ve LPG piyasalarında faaliyette bulunanlar ile bandrol, pul, barkod, hologram, küpür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretleri kullanma zorunluluğu getirilen ürünleri imal ve ithal edenlerden; yeni işe başlayanlarda 10 milyon TL’ye kadar, faaliyeti devam edenlerde ise 100 milyon TL’yi geçmemek üzere, bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının yüzde 1‘ine kadar, ayrıca bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretler verilmesinden önce bu ürünler nedeniyle hesaplanan ÖTV ve KDV tutarının toplamına kadar, doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla teminat almaya yetkili olacak. Belirlenen teminat miktarı sıfırlanabileceği gibi iki katına da çıkarılabilecek.

Bakanlık mükelleflerin; faaliyet alanı, hukuki statüsü, mükellefiyet süresi, aktif veya öz sermaye büyüklüğü, çalışan sayısı, hakkında sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünde olumsuz rapor ya da tespit bulunup bulunmadığı, iş veya üretim hacmi ile ürün ve mükellef gruplarını ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak, teminatın; türünü, tutarını, verilmesi gereken zamanı belirlemeye yetkili olacak. 213 Sayılı Kanunun Mükerrer 257. Maddenin birinci fıkrasının 8 numaralı bendi uyarınca aynı maddenin 1 numaralı bendinde yer alan tutarın 10 katından az ve 1 milyon TL’den fazla olmamak üzere, bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının binde 3’ü tutarında özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yetkilendirilmediği halde, ödeme kaydedici cihaz mührünü kaldıran, donanım veya yazılımını değiştiren veya yetkilendirilmiş olsun ya da olmasın ödeme kaydedici cihazın hafıza birimlerine, elektronik devre elemanlarına veya harici donanım veya yazılımlarla olan bağlantı sistemine müdahale ederek; gerçekleştirilen satışlara ait mali belge veya bilgilerin cihazda kayıt altına alınmasını engelleyen, cihazda kayıt altına alınan bilgileri değiştiren veya silen, ödeme kaydedici cihaz veya bağlantılı diğer donanım ve sistemler tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi veya verilerin iletilmesini önleyen veya bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine sebebiyet verenler üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Bu suçun, inceleme sırasında tespiti halinde incelemenin tamamlanması beklenmeksizin, başka bir vesileyle öğrenilmesi durumunda ise incelemeye başlanmaksızın vergi müfettişleri ve yardımcıları tarafından bu tespitlere ilişkin rapor düzenlenecek ve rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla birlikte, durum Cumhuriyet başsavcılığına bildirilecek. Kamu davasının açılması için incelemenin tamamlanma şartı aranmayacak. 

Petrol ve LPG piyasalarındaki lisans türlerine ilişkin olarak  lisans başvurusu, lisans tadili veya lisans süresi uzatılmasına ilişkin taleplerin yerine getirilmesi için vadesi geçmiş vergi borcunun bulunmaması şart olacak. Buna ilişkin bilgiler EPDK tarafından Gelir İdaresi Başkanlığından temin edilecek. EPDK buna ilişkin usul ve esasları GİB’nın görüşünü alarak belirleyecek.

EPDK, lisans sahipleri için bayilik teşkilatı oluşturma ve asgari satış miktarı sağlama şartları da dâhil olmak üzere teknoloji, kalite, güvenlik, hizmet ve teşebbüsün sürdürülebilirliğine ilişkin olarak teknik, ekonomik kriterler ve özel şartlar belirleyebilecek. Belirlenen kriter ve şartları sağlayamayanların lisansı sona erdirilecek. Bu konudaki hususlara ilişkin düzenlemeler Kurumca çıkarılacak yönetmelikle yapılacak.

Otomasyon sistemini kurabilecek olan firmalar EPDK tarafından yetkilendirilecek. Buna göre dağıtıcı ve otomasyon firması denetim sistemini kuracak ve uygulayacak. Otomasyon firmalarında aranacak idari, mali ve teknik şartlar ile bu firmaların hak ve yükümlülükleri EPDK tarafından belirlenecek. Otomasyon denetim sisteminin kurulması ve uygulanmasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden lisans sahibi ile otomasyon firması müştereken sorumlu olacak. Otomasyon denetim sisteminden kaynaklı herhangi bir ceza uygulamasında, otomasyon firmalarına, dağıtıcılara verilen cezanın onda biri uygulanacak.

Dağıtıcılar, herhangi bir dağıtıcıdan aldığı akaryakıtı başka bir dağıtıcıya satamayacaklar.

Petrol Piyasası Kanununa karşı hile veya yalan beyan gerekçesiyle lisansı iptal olanlara yeniden lisans verilmeyecek. Lisans sahibinin tüzel kişi olması durumunda söz konusu iptale konu fiilin işlendiği tarih itibarıyla yüzde ondan fazla paya sahip ortaklar ile görevden ayrılmış olan veya halen görevde bulunan yönetim kurulu başkan ve üyelerine, temsil ve ilzama yetkili olanlara lisans verilmeyecek.

Kanun teklifinin, otomasyon şirketleriyle ilgili maddesi ve dağıtıcıların herhangi bir dağıtıcıdan aldıkları akaryakıtı başka dağıtıcıya satamayacaklarına ilişkin hüküm 1 Ocak 2022’de yürürlüğe girecek.