Kamuda Enerji Performans Sözleşmeleri ile verimlilik yatırımları yapılabilecek

Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kamu Kurumlarının enerji verimliliği uygulamaları yapabilmelerine imkan tanıyan Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 15 Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yayımlanan tebliğ, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının enerji tüketimlerini veya enerji giderlerini düşürmek üzere akdedecekleri enerji performans sözleşmeleri kapsamında; etüt raporlarının hazırlanması, ihale hazırlıklarının yapılması, tekliflerin alınması, açılması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, Net Bugünkü Değerin hesaplanabilmesi, tasarrufların ölçümü ve doğrulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile isteklilerde aranacak teknik ve mali yeterliklerin, ihalede esas alınan sözleşme taslağı, şartname taslağı, etüt raporu ve tasarruf doğrulama raporu formatlarının belirlenmesini amaçlıyor. 

Tebliğ, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyeti kamuya ait ve hakkında yıkım, taşınma veya elden çıkarma planı olmayan bina, tesis, araç ve benzeri taşınır ve taşınmazları ile kamu tarafından yürütülen hizmetlere dair yapılacak enerji performans sözleşmelerinin uygulanmasına yönelik ihaleleri kapsıyor. 

Kamu Kurumlarının sözleşme kapsamında yapacakları yatırımın bedeli 2 milyon TL’den az olamayacak ve yatırım bedeli için yaklaşık maliyet tespiti enerji verimliliği etüt raporu ile yapılacak.

Binalarda verilecek tasarruf garantisi, uygulama alanının yıllık toplam enerji tüketiminin yüzde 10’undan, herhangi bir nihai enerji tüketimi alanında ise uygulanacak her bir enerji verimliliği önlemi için yüzde 20’sinden az olamayacak.

Bina harici uygulama alanlarında idareye verilecek pay, tasarruf sağlanmaya başlanıldığı tarihten itibaren kalan sözleşme süresi boyunca yıllık sağlanan tasarrufun yüzde 10’undan az olamayacak.

Basit geri ödeme süresi 2 yılın altında olan enerji verimliliği önlemleri ise enerji performans sözleşmesi kapsamında değerlendirilmeyecek. 

Yüklenici, izleme döneminin başladığı 12 aylık her dönemin sonunda tüm uygulama alanlarının toplamı üzerinden taahhüt ettiği tasarruf garantisinin en az yüzde 70’ini sağlamak zorunda. Tüm uygulama alanlarının toplamı üzerinden, doğrulanan tasarruf miktarının bu oranın altında olması halinde yükleniciye herhangi bir ödeme yapılmayacak ve yüklenici, idareye mali yük getirmemek kaydıyla gerekli iyileştirmeleri projede revizyon dahil yapacak. Bu durumda sözleşmede farklı hakediş dönemi tanımlanmış olması ve yükleniciye 12 aydan kısa dönemlerde ödeme yapılmış olması halinde yüklenici, yapılan ödemeleri idare tarafından belirlenen süre içerisinde idareye geri ödeyecek. 

Yüklenicinin tasarruf performansına dair eksiklikleri gidermesi ve bir sonraki dönemde doğrulanan tasarruf miktarı tasarruf garantisinin yüzde 70’i ve üzerinde gerçekleşmesi durumunda, bir önceki dönem veya dönemlerde tasarruf garantisini sağlamadığı için yapılmayan ödemeler ilgili dönem içerisinde doğrulanan tasarruf miktarı üzerinden gerçekleştirilecek. Yüklenici bu durumda gecikme faizi, eskalasyon ve benzeri gerekçeyle artış talep edemez. İzleme dönemi boyunca, birbirini takip eden 12 aylık dönemlere ait doğrulanan tasarruf miktarının üç dönem boyunca tasarruf garantisinin yüzde 70’inin altında kalması durumunda, sözleşme idarece feshedilerek teminat irat kaydedilecek ve genel hükümler uygulanacak. Bu durumda, yüklenici fesih nedeniyle idareden zarar, ziyan ve benzeri herhangi bir nam ve ad altında talepte bulunamayacak.