Lisanssız elektrik üretimine önemli düzenleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) lisanssız elektrik üretimine ilişkin birtakım düzenlemeler içeren Kurul Kararlarını açıkladı.

 

İlgili kararlar kurumun internet sitesinde yayımlandı.

 

Buna göre;

“1. Lisanssız elektrik üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesislerinde usulsüz elektrik kullanıldığının tespit edilmesi halinde usulsüz elektrik kullanan tüketim tesisi sahibiiçin aykırılığın giderilmesi maksadıyla Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin 32 nci maddesi uyarınca 15 gün süre verilmektedir. Üretim
tesisi sahibi kişiler tarafından ise yeni bir tüketim tesisi gösterilene ya da ilgili tüketim tesisine ilişkin usulsüzlük ortadan kalkana kadar geçici kabulü tamamlanan üretim tesisleri için Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Desteklenmesi Mekanizması (YEKDEM) kapsamında herhangi bir ödeme yapılmaması, bu kapsamda sisteme
verilen enerjinin ise YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınması gerekmektedir. Geçici kabulü tamamlanmayan üretim tesisleri için ise ilgili mevzuat kapsamında yapılması gereken iş ve işlemlerin devam ettirilmesi, geçici kabulü tamamlanarak işletmeye geçmesi halinde aykırılık giderilinceye kadar ödeme
yapılmaması gerekmektedir.

 

2. Lisanssız elektrik üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesislerinin borca bağlı elektriğinin kesilmesi ve/veya perakende satış sözleşmesinin sonlandırılması halinde de üretim tesisi sahibi kişiler tarafından yeni bir tüketim tesisi gösterilene ya da ilgili tüketim tesisine ilişkin uygunsuzluk ortadan kalkana kadar geçici kabulü tamamlanan
üretim tesisleri için YEKDEM kapsamında herhangi bir ödeme yapılmaması, bu kapsamda sisteme verilen enerjinin ise YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınması gerekmektedir. Geçici kabulü tamamlanmayan üretim tesisleri için ilgili mevzuat kapsamında yapılması gereken iş ve işlemlerin devam ettirilmesi, geçici kabulün tamamlanarak işletmeye geçmesi halinde aykırılık giderilinceye kadar ödeme yapılmaması gerekmektedir.

Bir ve ikinci maddelerde tanımlanan durumlar kapsamında yer alan projelerde, lisanssız üretim tesisi sahibi kişilerce yeni bir tüketim tesisi gösterilmesi durumunda tüketim tesisinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünün asgari başvuruya esas tüketim tesisinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü kadar olması gerekmektedir.

Dolayısı ile 23 Mart 2016 tarihinden önce Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu (Çağrı Mektubu) düzenlenen başvurular için asgari başvuru şartlarındaki kadar, 23 Mart 2016 tarihinden sonra Çağrı Mektubu düzenlenen başvurular için ise Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik’te (Yönetmelik) yer alan
otuz kat sınırını sağlayacak bir tüketim tesisi gösterilmesi gerekmektedir.

Yönetmelik’in 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendi kapsamında Çağrı Mektubu düzenlenen projeler için, yeni bir tüketim tesisi gösterilmek istenmesi halinde her iki durumda da;

• Bir yıllık elektrik tüketimi olmayan tesisler için mevcut aylık tüketimlerinin ortalaması dikkate alınarak yıllık bazda,

• Sadece bir aylık tüketiminin olması halinde bu tüketimi dikkate alınarak yıllık bazda,

• İnşa aşamasındaki tesisler için ise proje değerleri dikkate alınarak en yakındaki benzer abonelerin tüketimlerine göre, yapılan hesaplamalar kapsamında gösterilecek tüketim tesisleri lisanssız üretim tesisi ile ilişkilendirilebilecektir.

 

3. Mekanik ve peak güç olarak Çağrı Mektubu’nda yer alan kurulu gücün ve 1 MW’ın üzerinde geçici kabulü tamamlanarak işletmeye geçen üretim tesislerinde 01/07/2017 tarihinden itibaren sisteme 1 MW’ın üzerinde güç ile enerji verildiğinin tespiti halinde ilgili aya ilişkin üretilen enerjinin görevli tedarik şirketi tarafından üretilerek sisteme verilmiş olduğu kabul edilerek herhangi bir ödeme yapılmaması ve bu kapsamda sisteme verilen enerjinin YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınması gerekmektedir. Ayrıca üretim tesisi ile ilgili iş ve işlemler tamamlanarak Çağrı Mektubu’nda yer alan 1 MW ve altında bir değere ulaşılana dek yine herhangi bir
ödeme yapılmaması ve sisteme verilen enerjinin YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınması gerekmektedir.

 

4. Mekanik ve peak güç olarak Çağrı Mektubu’nda yer alan kurulu gücün üzerinde ve 1 MW’ın altında işlemleri devam eden projelere ilişkin olarak, “Lisanssız Elektrik Üreticileri İçin Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması”nda tanımlanan ilgili cezai şartların uygulanması gerekmektedir. İlgili Anlaşma da söz konusu hüküm;
‘Her takvim yılında; üreticinin sisteme verdiği gücün anlaşma gücünü aşması halinde, sisteme verilen gücün anlaşma gücünü aştığı değerlerin en yükseği dikkate alınarak, ilk aşımın gerçekleştiği aydan itibaren ilgili takvim yılı sonu veya ilgili takvim yılı sonundan önce ise bu anlaşmanın yürürlükte olduğu dönem sonuna kadar ceza uygulanır. Bu ceza, anlaşma gücünü aşan kısım için (kW), ilgili takvim yılının en yüksek Sistem Kullanım Fiyatı üzerinden hesaplanan bedelin dört misli olarak hesaplanır. Anlaşma gücü üzerinde sisteme verilen enerji miktarı, destek ödemesi hesabında dikkate alınmaz.’ şeklinde yer almaktadır.

 

5. 23/03/2016 tarihinden önce Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu almaya hak kazanıldığı İlgili Şebeke İşletmecisinin internet sayfasında ilan edilen, gerek mekanik ve peak gerekse elektriksel güç olarak Çağrı Mektubu’nda yer alan kurulu gücü azaltılarak işlemleri devam eden projelere ilişkin olarak herhangi bir yaptırım
uygulanmaksızın ilgili mevzuat kapsamında iş ve işlemlerin sonuçlandırılması gerekmektedir.”