Türkiye Enerji Zirvesi

Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde düzenleme

 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından ‘Elektrik Piyasası Dengeleme Ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Buna göre, görevli tedarik şirketlerinin tüzel kişilik kayıtları esnasında; Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun uyarınca ürettiği enerjisi satın alınan lisanssız üretim tesisleri ile bunlarla ilişkilendirilmiş tüketim tesislerinin, uzlaştırma hesaplamalarının ayrı ayrı yapılabilmesini teminen aynı tüzel kişilik altında farklı kategoriler olarak kayıt edilecek.

 

Piyasa katılımcısına, ödemesi yapılmamış avans tutarında kullanılan teminatın, sunması gereken teminat tutarı seviyesine kadar tamamlanması uyarısı, Piyasa İşletmecisi tarafından, en geç saat 16:00’a kadar yapılarak, katılımcının Teminat Usul ve Esaslarında teminat işlemlerine ilişkin süreçler kapsamında yer alan hükümler uyarınca teminatlarını tamamlaması istenecek.

 

Piyasa katılımcısının uyarıya rağmen, zamanında teminatını tamamlamaması durumunda, söz konusu piyasa katılımcısına Teminat Usul ve Esaslarında teminat işlemlerine ilişkin süreçler kapsamında ilgili piyasa faaliyeti için yer alan hükümler uyarınca işlem yapılacak.

 

Piyasa katılımcısına, ödenmeyen fatura tutarı kadar merkezi uzlaştırma bankası tarafından kullanılan teminatın ilgili piyasa katılımcısının bulundurması gereken minimum nakit veya toplam teminat tutarı seviyesine kadar tamamlanması uyarısı, Piyasa İşletmecisi tarafından fatura tebliğ tarihini takip eden yedinci iş günü en geç saat 16:00’a kadar yapılarak, Teminat Usul ve Esaslarında teminat işlemlerine ilişkin süreçler kapsamında yer alan hükümler uyarınca teminatlarını tamamlaması istenecek.

 

Piyasa katılımcısının temerrüde düşmesinden sonraki birbirini takip eden üç iş günü boyunca saat 11:00’da yapılan teminat kontrolünde teminat seviyesinin sunması gereken toplam teminat tutarını karşılamaması durumunda, söz konusu piyasa katılımcısı ile ilgili olarak; piyasa katılımcısının portföyünde yer alan ve kendi tüzel kişiliğine ait olmayan serbest tüketiciler ve ilgili görevli tedarik şirketinin enerji sağladığı serbest olmayan tüketiciler hariç olmak üzere, portföyünde bulunan tüm uzlaştırmaya esas veriş çekiş birimlerine ilişkin olarak; sisteme dağıtımdan bağlı olması durumunda dağıtım lisansına sahip ilgili OSB’ye ve iletimden bağlı olması durumunda TEİAŞ’a, ilgili katılımcının sistem bağlantısının kesilmesi için Piyasa İşletmecisi tarafından bildirim yapılacak.

 

Piyasa katılımcısının adına kayıtlı serbest tüketicilerin kayıtları, teminat tamamlama çağrısının yapıldığı fatura döneminden itibaren geçerli olacak şekilde silinir ve Piyasa İşletmecisi tarafından TEİAŞ, ilgili dağıtım şirketine veya dağıtım lisansı sahibi ilgili OSB’ye, TEİAŞ, ilgili dağıtım şirketi veya dağıtım lisansı sahibi ilgili OSB tarafından da ilgili serbest tüketicilere bilgi verilecek.

 

Görevli tedarik şirketinin portföyüne düşen serbest tüketicilerin yapmış olduğu çekişler sebebiyle, görevli tedarik şirketinin dengesizlik olarak almış olduğu enerji miktarı, ilgili ayın başlangıcından Piyasa İşletmecisi tarafından ilgili dağıtım şirketine yapılan bildirimi takip eden ikinci iş günü dahil olmak üzere belirlenen uzlaştırma dönemleri için piyasa takas fiyatı üzerinden değerlendirilecek.

 

Piyasa katılımcısının bir dengeden sorumlu grubun dengeden sorumlu tarafı olması durumunda, dengeden sorumlu grup, dengeden sorumlu tarafın temerrüde düştüğü fatura döneminden itibaren geçerli olacak şekilde dağıtılacak. Dengeden sorumlu grubun tarafı ve grupta yer alan diğer katılımcılar için teminat hesabı, Teminat Usul ve Esaslarda dengeden sorumlu grubun dağıtılması sonrasında teminatın yeniden hesaplanmasına ilişkin olarak yer alan hükümlere göre yapılacak.

 

Serbest tüketici kayıtlarının silindiği ilk fatura dönemini takip eden ve serbest tüketici listeleri kesinleşmemiş tüm fatura dönemlerine ilişkin piyasa katılımcısı tarafından yapılmış olan serbest tüketici talepleri iptal edilecek. Teminat seviyesi sunması gereken teminat tutarının altında olduğu süre boyunca, serbest tüketici talebinde bulunmasına izin verilmeyecek.