LNG ve CNG ile beslenmede usul ve esaslar belirlendi

Doğal gaz dağıtım şebekesinin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) veya sıkıştırılmış doğal daz (CNG) ile beslenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun konu ile ilgili kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Buna göre, Usul ve Esasların amacı doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren dağıtım şirketlerinin, dağıtım şebekesinin CNG veya LNG ile beslenmesi yöntemiyle dağıtım faaliyetinde bulunmaları halinde uyacakları ilke ve kuralların belirlenmesi olarak gösterildi.

 

Usul ve Esaslar, doğal gaz dağıtım şirketlerinin dağıtım şebekesini CNG veya LNG ile beslenmesi yöntemiyle gerçekleştirecekleri dağıtım faaliyetine yönelik usul ve esaslara ilişkin düzenlemeleri kapsıyor.

 

Doğal gaz dağıtım şirketlerinin dağıtım bölgesi kapsamında olup iletim şebekesinin ulaşmadığı veya dağıtım şebekesi ile bir bütün oluşturacak şekilde şebeke imalatının yapılamadığı bölgelerde, Kurul tarafından uygun bulunması durumunda, doğal gaz dağıtım şirketlerince CNG veya LNG yöntemiyle beslenen lokal dağıtım şebekesi inşa edilerek dağıtım faaliyetinde bulunulabilecek.

 

Doğal gaz iletim hattının veya dağıtım şebekesinin ulaşmasının teknik ve ekonomik olarak mümkün olmadığı bölgelerde, doğal gaz iletim şebekesinden ve/veya mülkiyetlerinde bulunan dağıtım şebekesinden alınarak sıkıştırılması veya sıvılaştırılması ile CNG veya LNG’nin özel vasıtalarla taşınması faaliyetleri ilgili dağıtım şirketlerince yapılabilecek. Dağıtım şirketinin başvurması ve Kurulun teknik ve ekonomik olarak uygun bulması halinde, dağıtım şirketi gerekli tesis yatırımlarını yapmak suretiyle bu faaliyetleri kendisi yürütebilecek. Bu durumda, dağıtım şirketinin yatırım harcamaları ve işletme giderleri sistem kullanım bedeli hesabında dikkate alınacak.

 

Doğal gaz iletim hattının veya dağıtım şebekesinin ulaşmasının teknik ve ekonomik olarak mümkün olmadığı bölgelerde, dağıtım şirketinin başvurması ve Kurulun teknik ve ekonomik olarak uygun bulması halinde, bu bölgelerde CNG veya LNG’nin Kurum tarafından bu faaliyetler için yetkilendirilmiş lisans sahiplerinden temin edilmek suretiyle dağıtım faaliyetinde bulunulabilecek. Bu yöntem, doğal gaz dağıtım bölgesi kapsamında olan bir şehre doğal gaz arzı sağlamak amacıyla planlanan ya da yapımına başlanan iletim hattı (şehir besleme hattı) veya dağıtım şebekesi imalatının çeşitli nedenlerle gecikmesi durumunda, boru hattı yatırımı tamamlanıncaya kadar geçici süreyle de uygulanabilecek.

 

Doğal gaz arzının mücbir sebep nedeniyle aksaması halinde, arz sürekliliğinin devamına yönelik olarak ve mücbir sebep halinin devam ettiği süreyle sınırlı olmak kaydıyla, dağıtım şebekesi CNG veya LNG ile beslenebilecek. Bu durumda, CNG veya LNG Kurum tarafından bu faaliyetler için yetkilendirilmiş lisans sahiplerinden tedarik edilecek. Dağıtım bölgesinin CNG veya LNG ile beslenmesine başlandığında ve mücbir sebep hali ortadan kalktığında Kurama bilgilendirme yapılacak.

 

Bu maddenin üçüncü fıkrası kapsamındaki faaliyetlerden, CNG veya LNG’nin dağıtım şebekesine ulaştırılmasına kadarki kısmının tamamı veya bir kısmı hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilebilecek.

 

CNG veya LNG’nin Kuram tarafından bu faaliyetler için yetkilendirilmiş lisans sahiplerinden temin edilmesi veya hizmet alınması durumunda, dağıtım şirketinin lisansından kaynaklanan sorumlulukları ortadan kalkmayacak. Dağıtım şirketinin diğer lisans sahipleri ile yapacakları hizmet alım ve tedarik sözleşmelerinde dağıtım lisansından kaynaklanan yükümlülüklerinin devri anlamına gelebilecek hükümlere yer verilemeyecek.

 

Dağıtım şirketleri, CNG veya LNG yöntemiyle beslenen lokal dağıtım şebekesinden doğal gaz alan kullanıcıların taleplerini yerine getirebilmek ve sistemin güvenilirliğini sağlamak amacıyla doğal gaz tedarik programlaması, sistem dengelemesi yapar, kendisinden doğal gaz alanların doğal gaz arz güvenliğini sağlayacak. Mücbir sebepler haricinde doğal gaz arzında yaşanacak her türlü olumsuzluktan ilgili dağıtım şirketi sorumlu olacak.

 

Doğal gaz dağıtım şirketleri CNG veya LNG’nin satışı faaliyetinde bulunamaz, bu Usul ve Esaslarda belirlenen şebekenin beslenmesine yönelik CNG veya LNG’nin taşınması faaliyetleri dışında CNG veya LNG’nin iletim ve dağıtımım yapamayacak.

 

CNG veya LNG yöntemiyle faaliyet gösterilen bölgelerde yer alan 100.000 m3/yıl ve üzerinde tüketim kapasitesi olan müşteriler tarafından yapılan bağlantı talepleri dağıtım şirketlerince kapasite yetersizliği nedeniyle kabul edilmeyebilecek.