Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde önemli düzenleme

 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), ‘Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ değişikliğe gitti.

 

Konuya ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinin tanımlar bölümünde değişikliğe gidildi.

 

Buna göre, Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) satışı, iletimi ve dağıtımı: Doğal gazın kuyubaşı, ulusal iletim şebekesi veya şehir içi dağıtım sisteminden satın alınıp sıkıştırılması, basınçlı kaplara doldurulması ve satılması; sıkıştırılmış haldeki doğal gazın şehirler arasındaki özel vasıtalarla taşınması, CNG dolum tesisinden temin edilen ve/veya üretim yapan toptan satış şirketlerinden kuyubaşında satın alınarak taşıma vasıtası üzerindeki sıkıştırma ekipmanlarıyla sıkıştırılan ve basınçlı kaplara doldurulan sıkıştırılmış doğal gazın iletim şebekelerinin ulaşamadığı yerlerde basıncının düşürülerek satılması ve taşıtlarda yakıt olarak satışı faaliyetlerini,” olarak değişti.

 

Ayrıca, sıkıştırılmış doğal gaz dolum tesisi: Doğal gazın kuyubaşı, ulusal iletim şebekesi veya şehir içi dağıtım sisteminden, tedarikçilerden veya dağıtım şirketlerinden satın veya teslim alınıp sıkıştırıldığı ve mülkiyeti lisans sahibinde olan basınçlı kaplara doldurulduğu tesisleri,

OtoCNG dolum tesisi: Karayolu taşıtlarında yakıt olarak kullanılmak üzere sıkıştırılmış doğal gaz satışı yapılması için verilen OtoCNG lisansına konu tesisleri,

OtoCNG faaliyeti: Karayolu taşıtlarında yakıt olarak kullanılmak üzere CNG satışını,

OtoLNG dolum tesisi: Karayolu taşıtlarında yakıt olarak kullanılmak üzere sıvılaştırılmış doğal gaz satışı yapılması için verilen Toptan satış (OtoLNG) lisansına konu tesisleri,” bentleri eklendi.

 

İletim lisansı sahibi, çalıştırdığı kurumsal bilişim sistemi ile endüstriyel kontrol sistemlerini TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uygun bir şekilde işletmek, TS ISO/IEC 27001 standardına uygun faaliyet gösterdiğini Türk Akreditasyon Kurumuna akredite olmuş bir belgelendirme kurumuna ispat ederek sistemlerini belgelendirmek, söz konusu belgelerin geçerliliğini sağlamak ve TS ISO/IEC 27001’e göre kuracakları Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminde TS ISO/IEC 27002 Uygulama Rehberine ek olarak ISO/IEC TR 27019 rehber dokümanını da referans almakla yükümlü olacak.

 
Toptan satış (OtoLNG) lisansı sahipleri, karayolu taşıtlarında yakıt olarak kullanılmak üzere LNG satışını, belli bir adreste kuracakları tesiste gerçekleştirebilecek. Toptan satış (OtoLNG) lisansı sahipleri sadece lisanslarına konu tesiste LNG satışı gerçekleştirebilecek.

 
Lisans sahibi faaliyette bulunacağı OtoLNG dolum tesisinin ilgili ve diğer mevzuatta belirtilen usul ve esaslar ile öngörülen standartlara göre planlanması, projelendirilmesi, inşa edilmesi ve işletilmesinden sorumlu olacak.

 
Sevkiyat kontrol merkezi kurmakla yükümlü dağıtım lisansı sahibi, çalıştırdığı Kurumsal bilişim sistemi ile endüstriyel kontrol sistemlerini TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uygun bir şekilde işletmek, TS ISO/IEC 27001 standardına uygun faaliyet gösterdiğini Türk Akreditasyon Kurumuna akredite olmuş bir belgelendirme kurumuna ispat ederek sistemlerini belgelendirmek, söz konusu belgelerin geçerliliğini sağlamak ve TS ISO/IEC 27001’e göre kuracakları Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminde TS ISO/IEC 27002 Uygulama Rehberine ek olarak ISO/IEC TR 27019 rehber dokümanını da referans almakla yükümlü olacak.

 

Doğal gazın kuyubaşı, ulusal iletim şebekesi veya şehir içi dağıtım sisteminden, tedarikçilerden ve/veya dağıtım şirketlerinden satın veya teslim alınıp,
Sıkıştırılması, basınçlı kaplara doldurulması ve satışı,
Sıkıştırılmış haldeki doğal gazın özel vasıtalarla şehirler arasında taşınması, CNG dolum tesisinden temin edilen ve/veya üretim yapan toptan satış şirketlerinden kuyubaşında satın alınarak taşıma vasıtası üzerindeki sıkıştırma ekipmanlarıyla sıkıştırılan ve basınçlı kaplara doldurulan sıkıştırılmış doğal gazın iletim şebekelerinin ulaşamadığı yerlerde basıncının düşürülerek satışı,
Karayolu taşıtlarında yakıt olarak kullanılmak üzere OtoCNG satışı,
faaliyetlerini yapacak tüzel kişilerin, Kuruldan bu faaliyetlerin her biri için ayrı içerikli olan sıkıştırılmış doğal gaz lisansı almaları zorunlu olacak.

 

CNG lisansı sahibi şirketler, almış oldukları lisans içeriğine göre yurt genelinde, doğal gazın sıkıştırılması, basınçlı kaplara doldurulması ve satışı, basınçlı kaplara doldurulmuş ve sıkıştırılmış haldeki doğal gazın özel vasıtalarla şehirlerarasında taşınması ve iletim şebekelerinin ulaşamadığı yerlerde basıncının düşürülerek satışı ile Türk karasularında bulunan yerli veya yabancı deniz taşıtları ve karayolu taşıtlarında yakıt olarak kullanılmak üzere sıkıştırılmış doğal gaz satışı yapılması faaliyetlerini gerçekleştirecek.

 

Karayolu taşıtlarında yakıt olarak kullanılmak üzere sıkıştırılmış doğal gaz satışı yapılması için verilen OtoCNG lisansına konu tesislerde; araçlara yapılacak ikmal dışında, doğal gazın sıkıştırılarak basınçlı kaplara dolumu yapılamayacak, özel vasıtalarla taşınmak üzere teslim edilemeyecek. Lisans sahibi, satışına konu sıkıştırılmış doğal gazı, diğer CNG satış ve CNG iletim ve dağıtım lisansı sahibi şirketlerden temin edebileceği gibi, kendisi de lisansına konu tesisinde sıkıştırabilecek.

 

CNG Satış ve OtoCNG lisansları kapsamındaki CNG faaliyeti, tesisin durumuna uygun olarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından düzenlenmiş Hizmet Yeterlilik Belgesi alınmaksızın gerçekleştirilemeyecek. Bu kapsamda faaliyet gösteren lisans sahipleri, lisanslarına konu tesis için verilen Hizmet Yeterlik Belgesinin süresini CNG satışı yaptıkları sürece uzatmakla ve yenilenen belgesini Kuruma sunmakla yükümlü olacak.

 

CNG lisansı sahibi, CNG dolum, taşıma, boşaltım ve muhafaza tesislerinin mevzuatta belirlenen usul ve esaslar ile öngörülen standartlara göre planlanması, projelendirilmesi, inşa edilmesi veya temin edilmesi ve işletilmesinden sorumlu olacak.

 

CNG lisansı sahibi tüzel kişilerin tesislerindeki faaliyet depolama faaliyeti olarak kabul edilmeyecek.

 
CNG satış lisansı sahibi tüzel kişiler, lisanslarına konu tesisin durumuna uygun olarak Türk Standartları Enstitüsünden alınmış Hizmet Yeterlilik Belgesinin aslı veya noter onaylı suretini, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde Kuruma sunmakla yükümlü olacak.

 

Bu yönetmeliğe ‘CNG satış lisansı tadil işlemleri’ başlığı altında geçici madde eklendi. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurul tarafından verilmiş olan sıkıştırılmış doğal gaz satış lisanslarının OtoCNG lisansına dönüştürülmeleri, lisans tarihi ve süresi değiştirilmeden ve tadil bedeli alınarak lisans tadili şeklinde gerçekleştirilecek.

 

Ayrıca, aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde değişikliğe gidildi.

 

Öte yandan, Yönetmeliğin 21’inci maddesinin yedinci fıkrası ve 28’inci maddesinin on sekizinci fıkrasında belirtilen yükümlülükler 31 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girecek.