Lisans işlemlerine vergi borcu kriteri

Vergi reformuna ilişkin hazırlanan kanun değişikliği taslağı, petrol ve LPG piyasalarına yönelik çok önemli düzenlemeler içeriyor. Vergi kaçakçılığı ve evrak sahteciliğine yönelik önemli düzenlemelerden bazıları şöyle:

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, ÖTV’ye tabi ürünlerin teslimi, ilk iktisabı veya ithalatı nedeniyle doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla teminat almaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetki veriliyor. Buna göre Bakanlık, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa göre ulusal marker kullanılmasının zorunlu olduğu ürünler nedeniyle alınması gereken özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi tutarının toplamına kadar teminat almaya, mükelleflerin; faaliyet alanı, hukuki statüsü, mükellefiyet süresi, aktif veya öz sermaye büyüklüğü, çalışan sayısı, hakkında sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünde olumsuz rapor ya da tespit bulunup bulunmadığı, iş veya üretim hacmi ile ürün ve mükellef gruplarını ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak, teminatın; türünü, tutarını, verilmesi gereken zamanı belirlemeye, bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretler ile ulusal marker verilmesinden önce teminatı almaya, bentte yer alan tutarları sıfıra kadar indirmeye ve iki katına kadar artırmaya, hangi hâllerde teminat aranılmayacağını ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak.

Vergiyle iligili düzenlemelere uymayanlara bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının % 2’si tutarında özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yetkilendirilmediği halde, ödeme kaydedici cihaz mührünü kaldıran, donanım veya yazılımını değiştiren veya yetkilendirilmiş olsun ya da olmasın ödeme kaydedici cihazın hafıza birimlerine, elektronik devre elemanlarına veya harici donanım veya yazılımlarla olan bağlantı sistemine müdahale ederek; gerçekleştirilen satışlara ait mali belge veya bilgilerin cihazda kayıt altına alınmasını engelleyen, cihazda kayıt altına alınan bilgileri değiştiren veya silen, ödeme kaydedici cihaz veya bağlantılı diğer donanım ve sistemler tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi veya verilerin iletilmesini önleyen veya bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine sebebiyet verenler üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından akaryakıt ticareti için lisans verilenlerden; akaryakıtı belgesiz olarak alım satıma konu ettiği, gerçek bir ticari muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi ya da gerçek durumu mahiyet veya miktar itibarıyla yansıtmayacak şekilde belge düzenlediği veya kullandığı tespit edilenler iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacak.

Dağıtıcı, ihrakiye ve bayilik lisansları ile Kurum tarafından belirlenen diğer lisans türlerine ilişkin olarak  lisans başvurusu, lisans tadili veya lisans süresi uzatılmasına ilişkin taleplerin yerine getirilmesi için vadesi geçmiş vergi borcunun bulunmaması şart olacak. Ayrıca, söz konusu lisans sahiplerinin her yılın Nisan ayının son günü itibarıyla vadesi geçmiş vergi borcu bulunmadığına dair belgeyi, izleyen ayın onbeşinci günü sonuna kadar Kuruma ibraz etmeleri zorunlu tutulacak. Kurum bu fıkranın uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, vadesi geçmiş borcun bulunmadığına dair belge veya bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığından temin etmeye yetkili olacak.

EPDK, lisans sahipleri için bayilik teşkilatı oluşturma ve asgari satış miktarı sağlama şartları da dâhil olmak üzere teknoloji, kalite, güvenlik, hizmet ve teşebbüsün sürdürülebilirliğine ilişkin olarak teknik, ekonomik kriterler ve özel şartlar belirleyebilecek. Belirlenen kriter ve şartları sağlayamayanların lisansı sona erdirilecek. Bu konudaki hususlara ilişkin düzenlemeler Kurumca çıkarılacak yönetmelikle yapılacak.

Dağıtıcılar, herhangi bir dağıtıcıdan aldığı akaryakıtı başka bir dağıtıcıya satamayacaklar.

Vergi kanununa göre yapılan talep veya işlemlerde, kanuna karşı hile veya yalan beyanda bulunulduğunun tespiti hâlinde lisans iptal edilecek. Bu hüküm kapsamında lisansı iptal olanlara yeniden lisans verilmeyecek. Lisans sahibinin tüzel kişi olması durumunda söz konusu iptale konu fiilin işlendiği tarih itibarıyla yüzde ondan fazla paya sahip ortaklar ile görevden ayrılmış olan veya halen görevde bulunan yönetim kurulu başkan ve üyelerine, temsil ve ilzama yetkili olanlara lisans verilmeyecek ve bu kişiler lisans başvurusu yapan tüzel kişiliklerde doğrudan pay sahibi olamayacaklar.

Vergi kaçakçılığı fiillerinin işlendiği tespit edilen rafineri hariç her türlü tesiste lisansa tabi tüm faaliyetler kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar Kurum tarafından geçici olarak durdurulacak ve bu süre içinde söz konusu tesis için başka bir gerçek veya tüzel kişiye de lisans verilmeyecek. Kesinleşmiş mahkeme kararına göre lisans sahiplerinin lisansı iptal edilecek.

Dağıtıcılar arası akaryakıt ticaretine ilişkin hükümlere aykırı davrandığı tespit edilen dağıtıcının lisans kapsamındaki faaliyeti Kurum tarafından bir ay süreyle geçici olarak durdurulacak ve bu süre içinde söz konusu tesis için başka bir gerçek veya tüzel kişiye de lisans verilmeyecek.

Halen lisanslı olarak faaliyetine devam etmekte olan, vadesi geçmiş vergi borcu bulunmamasına ilişkin koşulu sağlayamayan lisans sahiplerinin lisans kapsamındaki faaliyeti Kurum tarafından bir ay süreyle geçici olarak durdurulacak ve bu süre içinde söz konusu tesis için başka bir gerçek veya tüzel kişiye de lisans verilmeyecek.