Türkiye Enerji Zirvesi

EPDK lisanslardaki ürün isimlerinin tadili hakkında duyuru yaptı

 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) sitesinden  lisanslardaki ürün isimlerinin tadili hakkında duyuru yaptı.

Yapılan duyuruda şu bilgilere yer verdi:
“Bilindiği üzere, Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinde “Lisansta yer alan hususlarda değişiklik yapılmasını gerektirecek faaliyetler, Kurumca onaylanıp lisansa işlenmedikçe yapılamaz” hükmü ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Lisans tadili” başlıklı 15 inci maddesinde; “Lisanslar; lisans sahibinin talebi veya Kurumca resen tadil edilebilir.” hükmü yer almaktadır.

09/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 07/12/2016 tarihli ve 6648 sayılı Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Karar (6648 sayılı Karar) ile akaryakıtların resmi isimleri belirtilmiş ve ihrakiye teslimi kapsamındaki akaryakıt türleri sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmaya göre “denizcilik yakıtları”, “damıtık denizcilik yakıtları” ve “artık denizcilik yakıtları” şeklinde; “havacılık yakıtları” ise “uçak benzini”, “benzin tipi jet yakıtı” ve “jet yakıtı” şeklinde ayrıma tabi tutulmuştur. Öte yandan, 29/06/2009 tarihli ve 2152/4 sayılı Kurul Kararında “nafta” olarak adlandırılan akaryakıt türünün resmi ismi, Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Kararın 2 nci maddesinde “yakıt nafta” olarak belirtilmektedir.

Mevcut lisans metinlerinin “Özel Hükümler” bölümünde ve 29/06/2009 tarihli ve 2152/4 sayılı Kurul Kararı ile düzenlenen tablolarda yer alan akaryakıt isimleri ile 6648 sayılı Kararda yer alan akaryakıt isimleri arasındaki farklılıkların giderilmesi amacıyla 23/03/2017 tarihli ve 6987-8 sayılı Kurul Kararı alınmış olup, buna göre, Rafinerici, Dağıtıcı, İhrakiye Teslimi Lisansları ile İhrakiye Teslimi alt başlıklı Dağıtıcı Lisanslarının “Özel Hükümler” bölümünün “Pazarlama Projeksiyonu” başlığında yer alan ürün isimlerinin 6648 sayılı Karar ile uyumlu hale getirilmesini teminen anılan lisansların resen tadil edilmesine karar verilmiştir.

Mevcut lisans metinlerinin “Özel Hükümler” bölümünün “Pazarlama Projeksiyonu” “İhrakiye” alt başlığında yer alan “motorin” ürünü, 6648 sayılı Karar ile resmi isimleri belirtilen motorin, damıtık denizcilik yakıtları ve artık denizcilik yakıtlarını; “fuel oil” ürününün ise fuel oil ve artık denizcilik yakıtlarını birlikte karşıladığı, “nafta” olarak adlandırılan akaryakıt türünün ise “yakıt nafta” ürününü karşıladığı kabul edilmekte olup, Petrol Piyasası mevzuatının lisans sahiplerine sağladığı haklar ve getirmiş olduğu yükümlülüklerin sağlıklı, etkin ve tereddüde mahal vermeyecek şekilde mevzuatla uyumlu yerine getirilebilmesi için Rafinerici, Dağıtıcı, İhrakiye Teslimi Lisansları ile İhrakiye Teslimi alt başlıklı Dağıtıcı Lisansları, mevut lisans metinlerinin “Özel Hükümler” bölümü “Pazarlama Projeksiyonu” başlığı altında yer alan ürün çeşidi değişmemek kaydıyla söz konusu ürünlerin ifadesinde, 6648 sayılı Karar’a uygun olarak petrol piyasası mevzuatında belirlenen resmi isimlerin kullanılması, suretiyle resen tadil edilecektir.”