Kişisel verilerin 
korunmasına dair kanunda yapılan yeni düzenlemeler – 2

Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ edecektir.

Geçtiğimiz sayıda kişisel verilerin korunmasına dair kanunda yapılan yeni düzenlemeler konusuna giriş yapmış ve Kanunun 8.,9., 11. ve 13. maddelerini yazmıştım. Bu yazımda ise 14. ve 15. maddeleri ve maddelerin getirilerini inceleyeceğiz.

14.maddede veri sorumlusuna başvurudan sonra gidilebilecek şikayet yolu öngörülmüştür.

Bu maddeye göre;

-Başvurunun reddedilmesi,

-Verilen cevabın yetersiz bulunması,

-Süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde,

İlgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabilir.

Ayrıca 13’üncü madde uyarınca başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamayacaktır.

GEREKTİĞİNDE YERİNDE İNCELEME YAPILMASINA İMKAN SAĞLANMALI

15.maddede kurulun şikâyet üzerine veya resen inceleme yapmasının usul ve esasları belirtilmiştir.

Bu maddeye göre;

-Dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunmadığı; belli bir konuyu ihtiva etmeyen; Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olan dilekçeler incelenmezler.

-Devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgeler hariç; veri sorumlusu, Kurulun, inceleme konusuyla ilgili istemiş olduğu bilgi ve belgeleri 15 gün içinde göndermek ve gerektiğinde yerinde inceleme yapılmasına imkân sağlamak zorundadır.

-Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır.

KARARIN YERİNE GETİRİLME SÜRESİ EN GEÇ 30 GÜN OLARAK BELİRLENMİŞTİ

Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ edecektir. Bu kararın yerine getirilme süresi en geç 30 olarak belirlenmiştir.

İLKE KARARI ALARAK, KARARI YAYIMLAMA İMKANI

Şikâyetler üzerine veya resen yapılan incelemeler sonucunda, ihlalin yaygın olduğu kanaatine varan Kurul, bu konuda ilke kararı alıp bu kararı yayımlama imkanına sahiptir. Bu sayede bu yaygın ihlalin önüne geçmek ve kurum ve kuruluşları bilgilendirmek amaçlanmıştır. Kurul, ilke kararı almadan önce ihtiyaç duyması hâlinde, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini de alabilir.

KURUL VERİNİN YURT DIŞINA AKTARILMASINI DURDURABİLİR

Kurul,  veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilecektir. Bu durum telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde uygulanabilecektir.

Bir sonraki yazımda ise 16. ve 18. maddeleri yazacağım.