Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde değişiklikler

Doğal gazda lisans ve sertifika başvuruları elektronik ortamda yapılabilecek

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde e-lisans başvurusu ve spot boru gazı ithalatı gibi konularda yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, lisansın verilmesine müteakip her bir lisans için elektronik belge yönetim sisteminde bir dosya açılacak ve ilgili mevzuat hükümlerine göre lisans kayıtları tutulacak.

Lisans başvurusu elektronik ortamda yapılabilecek. Hangi lisans türleri için elektronik ortamda başvuru yapılabileceği ve bu başvurularda sunulacak bilgi ve belgeler EPDK’nın Kurul Kararı ile belirlenecek. Talep edilen bilgi ve belgeler Kurul Kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde elektronik ortamda Kuruma sunulacak.

Yönetmeliğin 15. maddesinin dördüncü ve altıncı fıkralarında yapılan değişiklerle birlikte ithalat, ihracat, depolama, dağıtım ve boru hattı ile iletim faaliyetleri yapılmak üzere verilen lisansların yenileme işlemleri Kurul; toptan satış, toptan satış (OtoLNG), sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ve iletim (LNG) faaliyetlerine yönelik verilen lisansların yenileme işlemleri ise Kurum tarafından gerçekleştirilecek. Lisans yenilenmesi hakkında yapılan yazılı başvuru, Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen doksan gün içerisinde sonuçlandırılacak. Başvurunun kabul edilmesi halinde lisans yenileme bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belge ile lisans sahibinin cari yıla ait ilgili mevzuatta belirtilen tutarda asgari sermayeye sahip olduğunu gösterir belgenin yazılı bildirim tarihinden itibaren doksan gün içerisinde Kuruma ibraz edilmesi istenecek ve yükümlülüklerini yerine getiren tüzel kişiye ilgili Kurul Kararına/Başkanlık Makamı Onayına istinaden yeni lisansı verilecek.

Lisansı yenilenen lisans sahibi tüzel kişinin ticaret unvanı ile yenilenen lisans türü lisansın yürürlüğe girdiği tarihte Kurum internet sayfasında duyurulacak. Boru hattı ile iletim, dağıtım ve depolama lisansı sahibi tüzel kişinin ticaret unvanı ile yenilenen lisans türü ayrıca Resmî Gazete’de yayımlanacak.

16. maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklerle birlikte ise lisanslar; sürelerinin bitiminde veya lisans sahibi hakkındaki iflas kararının kesinleşmesi halinde kendiliğinden, lisans sahibinin lisanstan vazgeçmek istemesi halinde ise Kurul onayıyla sona erecek.

Aynı Yönetmeliğin 19’uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre ithalatçı şirketler, ithal yoluyla ve yurt içinden temin ettikleri doğal gazı yurt içinde toptan satış şirketlerine, ihracatçı şirketlere, dağıtım şirketlerine, CNG satış şirketlerine ve serbest tüketicilere satış sözleşmesi ile devredebilecekleri gibi ihracat lisansı almak kaydıyla yurt dışına da pazarlayabiliyordu. Bu fıkrada yapılan değişiklikle ithalatçı şirketler OtoCNG şirketlerine ve toptan satış (OtoLNG) şirketlerine de satış sözleşmesi ile devredebilecekler ve yine ihracat lisansı almak kaydıyla yurt dışına pazarlayabilecekler.

Yine 19’uncu maddenin sekizinci fıkrasına yapılan eklemeyle, ithalat (Spot) lisansı sahipleri yurt içinde gerçekleştirecekleri CNG faaliyetlerini ilgili CNG lisanslarını alarak veya bu lisanslara sahip tüzel kişilerden hizmet alımı yoluyla yürütebilecek. Spot boru gazı ithalatına ilişkin uygulama yöntemi ile CNG ithalatına ilişkin uygulama yöntemi Kurul tarafından çıkarılacak usul ve esaslarda belirlenecek. İthalat (Spot) lisansı sahipleri gerçekleştirdikleri ithalat faaliyetine ilişkin miktar, kaynak (satıcı taraf olan şirket/ülke) ve teslimat noktası bilgilerini 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği hükümleri kapsamında Kuruma sunmakla yükümlü olacak.

Yapılan değişikliklere göre, toptan satış lisansı sahibi tüzel kişi, satın aldığı doğal gazı yurt genelindeki, ihracatçı şirketlere, serbest tüketicilere, CNG satış şirketlerine, OtoCNG şirketlerine, toptan satış (OtoLNG) şirketlerine, ithalatçı şirketlere, dağıtım şirketlerine ve diğer toptan satış şirketlerine satabilecek. Türk karasularında bulunan deniz taşıtlarının yakıt ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılacak satışlara ilişkin hususlar, Kurul kararıyla düzenlenecek.

İhracat nedeniyle ülke ihtiyacının ve sistemin işleyişinin aksatılmaması esasıyla boru hattı vasıtasıyla yapılacak ihracat faaliyeti, iletim şebekesinin teknik kapasitesi dikkate alınarak,  ihracat çıkış noktalarının kullanımına ve diğer hususlara yönelik Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Lisans sahibi, lisansın sona ermesi veya iptal edilmesi halinde, lisansın sona erme tarihinden veya iptal kararının kendisine yazılı olarak tebliğinden itibaren en geç onbeş gün içerisinde lisansı Kuruma iade edecek. Lisansları sona eren veya iptal edilen tüzel kişilerin ticaret unvanları ve lisans türleri EPDK’nın internet sayfasında duyurulacak. Boru hattı ile iletim, dağıtım ve depolama lisansları sona erdirilen veya iptal edilen tüzel kişilerin ticaret unvanları ve lisans türleri ayrıca Resmî Gazete’de yayımlanacak.

Lisans sahibi tüzel kişiliklerde doğrudan veya dolaylı olarak yüzde onun üzerinde hisse sahibi olan gerçek kişilerin ölümü nedeniyle mirasçılarının ilgili tüzel kişilerde hissedar olmaları Kurul onayına tabi olmayacak. Mirasçılara yapılacak devir işleminin tamamlanmasını müteakip lisans sahibi tüzel kişi otuz gün içerisinde Kuruma bildirimde bulunacak.

İthalat (Spot LNG) lisansı tadil işlemleri

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde İthalat (Spot LNG) lisansları resen İthalat (Spot) lisansı olarak tadil edilecek.

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği’ne eklenen yeni fıkra ile, elektronik ortamda sertifika başvurusu yapılabilecek. Hangi sertifika başvurularının elektronik ortamda yapılabileceği ve bu başvurularda sunulacak bilgi ve belgeler Kurul Kararı ile belirlenecek. Talep edilen bilgi ve belgeler Kurul Kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde elektronik ortamda Kuruma sunulacak.

Sertifika verilmesini müteakip her bir sertifika için elektronik belge yönetim sisteminde bir dosya açılıp ilgili mevzuat hükümlerine göre sertifika kayıtları tutulacak. Yapım ve hizmet sertifikası alan gerçek ve tüzel kişiler, Kurumun internet sayfasında, iç tesisat ve servis hatları sertifikası alan gerçek ve tüzel kişiler, sertifika aldığı şirketin internet sayfasında ilan edilecek.

Sertifikalar; sürelerinin bitiminde veya sertifika sahibi hakkındaki iflas kararının kesinleşmesi ya da ticari faaliyetinin sona ermesi halinde kendiliğinden sona erecek. Sertifika sahibinin sertifikadan vazgeçmek istemesi halinde yapım ve hizmet sertifikası Kurul onayı ile iç tesisat ve servis hatları sertifikası ise sertifikayı veren şirketin onayı ile sona erecek.