Sermaye artışına süre uzatımı

EPDK’nın Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

EPDK, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde önemli değişiklikler yaptı. Buna göre, daha önce 150 milyon TL’ye yükseltilen rafinerici lisansı asgari ödenmiş sermaye miktarı 75 milyon TL’ye çekilirken, diğer lisans türlerinde de yeni asgari sermaye limiti uygulaması 1 Ocak 2021’e ötelendi.

İŞTE YÖNETMELİKLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER:

 • Bayilik lisansları; akaryakıt veya ihrakiye alt başlıkları altında; istasyonlu bayi veya istasyonsuz bayi kategorilerine göre verilirken, önerilen maddede istasyonlu bayi veya istasyonsuz bayi ayrımı kaldırıldı.
 • Atık madeni yağdan baz yağ üretim faaliyeti, alt başlıklarına işletmek kaydıyla madeni yağ lisansı veya dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılabiliyor. Maddeye eklenmesi önerilen cümle ile atık madeni yağlardan üretilenler hariç olmak üzere baz yağ üretilmesi sadece rafinerici lisansı kapsamında yapılabilecek.
 • Rafinerici lisansı için 150 milyon TL olan asgari ödenmiş sermaye miktarı 75 milyon TL’ye çekildi.
 • Rafinerici ve depolama lisansı başvurularında lisans alma bedelinin yüzde birinin Kurum hesabına yatırıldığının ibraz edilmesini takiben lisans başvurusu inceleme ve değerlendirmeye alınıyordu. Bu maddede, rafinerici ve depolama lisansı, ‘Tesis kurulmak üzere yapılan rafinerici ve depolama lisansı başvuruları’ olarak nitelendirildi.
 • Bayilik lisanslarında, bayilik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesinden veya lisansa kayıtlı dağıtım şirketine ait dağıtıcı lisansının iptali veya sona ermesinden itibaren 60 gün içerisinde dağıtıcı tadili başvurusu yapılmaması veya Kuruma yeni bayilik sözleşmesi ibraz edilmemesi halinde lisans sona erdiriliyordu. Bu süre 60 günden 30 güne çekildi.
 • Lisans başvurusu kapsamında aranan işyeri açma ve çalışma ruhsatı hariç bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen 15 gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin sonuna kadar koşulun tekrar sağlandığına ilişkin belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde lisans iptalinin söz konusu olduğu maddeye ‘lisans alma koşullarından herhangi birinin kaybedilmesi’ hükmü eklendi.
 • Bayilik faaliyeti kapsamında haklı ve mücbir sebepler hariç 6 aydan uzun süreli satış yapılmaması halinde lisans iptal ediliyordu. Bu maddede yapılan değişiklikle bayilerin 6 aydan uzun süre ‘pompadan’ satış yapmamaları durumunda lisansları iptal edilecek.
 • Lisansa kayıtlı bir bilginin değişmesi veya lisansa bilgi eklenmesinin veya lisanstan bilgi çıkarılmasının gerekmesi halinde, bu durumun vuku bulmasından veya lisans sahibi tarafından öğrenilmesinden itibaren en geç 60 gün içerisinde, bayilik lisansına kayıtlı dağıtım şirketinin değişmesi halinde ise otuz gün içerisinde lisans sahibi gerekli tüm bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma başvuruda bulunarak lisansının tadilini talep etmek zorunda olacak.
 • ”Dağıtıcı lisansı kapsamında yürütülebilecek faaliyetler arasında yer alan ÖTV’siz akaryakıt satışlarının, ticari deniz vasıtalarına doğrudan yapılmasına, lisansa alt başlık olarak ihrakiye teslimi faaliyeti işlenmesi koşulu getirildi.
 • Dağıtıcı lisansı sahibi şirketlerin birleşmesi durumunda, her bir bayi için lisans tadil bedeli yatırılmış olması koşuluyla, başka bir belge aranmaksızın bayilerin dağıtıcı tadili yapılacak.
 • Dağıtım şirketlerinin, bayilerinin sözleşmelerini çeşitli nedenlerle feshetmeleri durumunda, bunu EPDK’ya bildirmeleri için verilen süre bir aydan 15 güne indirildi.
 • Dağıtıcı lisansı sahipleri bayilik teşkilatını korumakla yükümlü olacak. Bayilik teşkilatının oluşturulamaması veya oluşturulduktan sonra korunamaması durumunda, dağıtıcı lisansı sahibinin bildirime gerek olmaksızın, otuz gün içerisinde gerekli bayi sayısına ulaşması zorunlu olacak. Bu süre sonunda gerekli sayıda bayisi bulunmayan dağıtıcı lisansı sahipleri bayilik teşkilatını oluşturamamış veya koruyamamış olarak kabul edilecek.
 • Bayilik teşkilatının oluşturulmasına ilişkin süreler, Kurum tarafından geçici olarak faaliyeti durdurulan lisanslar için duracak. Sona erdirilen veya iptal edilen lisansların mahkeme kararı ile tekrar yürürlüğe girmesi durumunda, yeni lisans alınmış gibi kabul edilecek.
 • Yeni sermaye limitlerine uyum için 1 Ocak 2020’den önce lisans alanlara verilen süre 1 Ocak 2021’e kadar uzatıldı. Bu süre daha önce 1 Temmuz 2020 olarak belirlenmişti.